Slokas: Bairava Mantra

Bairava Mantra

Om Swanathvajaya Vidhmahe

Soola Hasthaya Dheemahe
Tanno Bhairava Prachodayaath

shrii kaalabhairavaashhTakam.h

devaraajasevyamaanapaavanaa.nghripaN^kajaM
vyaalayaGYasuutramindushekharaM kR^ipaakaram.h .
naaradaadiyogivR^indavanditaM digaMbaraM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 1..

bhaanukoTibhaasvaraM bhavaabdhitaarakaM paraM
niilakaNThamiipsitaarthadaayakaM trilochanam.h .
kaalakaalamaMbujaakshamakshashuulamaksharaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 2..

shuulaTa.nkapaashadaNDapaaNimaadikaaraNaM
shyaamakaayamaadidevamaksharaM niraamayam.h .
bhiimavikramaM prabhuM vichitrataaNDavapriyaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 3..

bhuktimuktidaayakaM prashastachaaruvigrahaM
bhaktavatsalaM sthitaM samastalokavigraham.h .
vinikvaNanmanoGYahemakiN^kiNiilasatkaTiM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 4..

dharmasetupaalakaM svadharmamaarganaashanaM
karmapaashamochakaM susharmadhaayakaM vibhum.h .
svarNavarNasheshhapaashashobhitaa.ngamaNDalaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 5..

ratnapaadukaaprabhaabhiraamapaadayugmakaM
nityamadvitiiyamishhTadaivataM nira.njanam.h .
mR^ityudarpanaashanaM karaaladaMshhTramokshaNaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 6..

aTTahaasabhinnapadmajaaNDakoshasaMtatiM
dR^ishhTipaattanashhTapaapajaalamugrashaasanam.h .
ashhTasiddhidaayakaM kapaalamaalikaadharaM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 7..

bhuutasa.nghanaayakaM vishaalakiirtidaayakaM
kaashivaasalokapuNyapaapashodhakaM vibhum.h .
niitimaargakovidaM puraatanaM jagatpatiM
kaashikaapuraadhinaathakaalabhairavaM bhaje .. 8..

����������.. phala shruti ..

kaalabhairavaashhTakaM paThaMti ye manoharaM
GYaanamuktisaadhanaM vichitrapuNyavardhanam.h .
shokamohadainyalobhakopataapanaashanaM
prayaanti kaalabhairavaaMghrisannidhiM naraa dhruvam.h

.. iti shriimachha.nkaraachaaryavirachitaM shrii kaalabhairavaashhTakaM saMpuurNam