Slokas: Hyagreeva Mantra

HYAGREEVA MANTRA ..

GNANANDAMAYAM DEVAM
NIRMALA SPATIKAKRITHAM
AATHARAM SARVAVIDHYANAAM
HYAGREEVA MUBHASMAHE!

.. hayagriivasampadaastotram.h ..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti vaadinam.h .
naraM mu.nchanti paapaani daridramiva yoshhitaH .. 1..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo vadet.h .
tasya nissarate vaaNii jahnukanyaa pravaahavat.h .. 2..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo dhvaniH .
vishobhate sa vaikuNTha kavaaTod.hghaaTanakshamaH .. 3..

shlokatrayamidaM puNyaM hayagriivapadaa.nkitam.h
vaadiraajayatiproktaM paThataaM sampadaaM padam.h .. 4..

.. iti shriimadvaadiraajapuujyacharaNavirachitam.h hayagriivasampadaastotraM sampuurNam.h ..

bhaaratiiramaNamukhyapraaNaa.ntargata shriikR^ishhNaarpaNamastu ..