Slokas: Lalitaa Sahasranaama Stotram

Lalitaa Sahasranaama Stotram

.. atha shrii lalitaa sahasranaama stotram.h ..

OM shriimaataa shriimahaaraaGYI shriimatsiMhaa saneshvarii .

chidagni kuNDasaMbhuutaa devakaarya samudyataa .. 1..

udyadbhAnu sahasrAbhA chaturbaahu samanvitaa .

raagasvaruupa paashaaDhyaa krodhaa kaaraaN^kushojjvalaa .. 2..

manoruupekshu kodaNDaa paJNcha tanmaatra saayakaa .

nijaaruNa prabhaapuura majjadbrahmaaNDa maNDalaa .. 3..

champakaa shokapunnaaga saugandhika lasatkachaa .

kuruvinda maNishreNii kanatkoTiira maNDitaa .. 4..

ashhTamI cha.ndra vibhraaja dalikasthala shobhitaa .

mukhachandra kalaN^kAbha mR^iganaabhi visheshhakaa .. 5..

vadanasmara maaN^galya gR^ihatoraNa chillikA .

vaktra lakshmii pariivaaha chalan miinaabha lochanaa .. 6..

navachampaka pushhpaabha nAsaadaNDa viraajitaa .

taaraakaanti tiraskaari naasaabharaNa bhaasuraa .. 7..

kadamba maJNjarii klupta karNapuura manoharaa .

taaTaN^ka yugaliibhuuta tapanoDupa maNDalaa .. 8..

padmaraaga shilaadarsha paribhaavi kapolabhuuH .

navavidruma bimbashrii nyakkaari radanachchhadaa .. 9..

shuddha vidyaaN^kuraakaara dvijapaN^kti dvayojjvalaa .

karpuura viiTikaamoda samaakarshhi digantaraa .. 10..

nijasallaapa maadhurya vinirbhartsita kachchhapii .

ma.ndasmita prabhaapuura majjatkaamesha maanasaa .. 11..

anaakalita saadR^ishya chibukashrii viraajitaa .

kaamesha baddhamaaN^galya suutra shobhita ka.ndharaa .. 12..

kanakaaN^gada keyuura kamaniiya bhujaanvitaa .

ratnagraiveya chintaaka lolamuktaa phalaanvitaa .. 13..

kaameshvara premaratna maNipratipaNa stanii .

naabhyaalavaala romaali lataaphala kuchadvayii .. 14..

lakshyaroma lataadhaarataa samunneya madhyamaa .

stanabhaara dalanmadhya paTTabandha valitrayaa .. 15..

aruNaaruNa kausumbha vastrabhaasvat.h kaTiitaTii .

ratnakiN^kiNi kaaramya rashanaa daama bhuushhitaa .. 16..

kaamesha GYaata saubhaagya maardavoru dvayaanvitaa .

maaNikya makuTaakaara jaanudvaya viraajitaa .. 17..

indragopa parikshipta smaratuuNaabha ja.nghikaa .

guuDhagulphaa kuurmapR^ishhTha jayishhNu prapadaanvitaa .. 18..

nakhadiidhiti sa.nchhanna namajjana tamoguNaa .

padadvaya prabhaajaala paraakR^ita saroruhaa .. 19..

siJNjaana maNimaJNjiira maNDitashrii padaaMbujaa .

maraalii ma.ndagamanaa mahaalaavaNya shevadhiH .. 20..

sarvaaruNaa.a navadyaaN^gii sarvaabharaNa bhuushhitaa .

shiva kaameshvaraaN^kasthaa shivaa svaadhiina vallabhaa .. 21..

sumeru madhya shR^iN^gasthaa shriimannagara naayikaa .

chintaamaNi gR^ihaantasthaa paJNchabrahmaa sanasthitaa .. 22..

mahaapadmaaTavii saMsthaa kadamba vanavaasinii .

sudhaasaagara madhyasthaa kaamaakshii kaamadaayinii .. 23..

devarshhi gaNasa.nghaata stuuyamaanaatma vaibhavaa .

bhaNDaasura vadhodyukta shaktisenaa samanvitaa .. 24..

sampatkarii samaaruuDha si.ndhura vrajasevitaa .

ashvaaruuDhaa dhishhThitaashva koTikoTi bhiraavR^itaa .. 25..

chakraraaja rathaaruuDha sarvaayudha parishhkR^itaa .

geyachakra rathaaruuDha ma.ntriNii parisevitaa .. 26..

kirichakra rathaaruuDha daNDanaatha puraskR^itaa .

jvaalaa maalinikaakshipta vahni praakaara madhyagaa .. 27..

bhaNDasainya vadhodyukta shaktivikrama harshhitaa .

nityaa paraakramaaTopa niriikshaNa samutsukaa .. 28..

bhaNDaputra vadhodyukta baalaavikrama nanditaa .

mantriNyambaa virachita vishhaN^ga vadhatoshhitaa .. 29..

vishukra praaNaharaNa vaaraahii viiryananditaa .

kaameshvara mukhaaloka kalpita shriigaNeshvaraa .. 30..

mahaagaNesha nirbhinna vighnayantra praharshhitaa .

bhaNDaasurendra nirmukta shastra pratyastra varshhiNii .. 31..

karaaN^guli nakhotpanna naaraayaNa dashaakR^itiH .

mahaapaashu pataastraagni nirdagdhaasura sainikaa .. 32..

kaameshvaraastra nirdagdha sabhaNDaasura shuunyakaa .

brahmopendra mahendraadi devasaMstuta vaibhavaa .. 33..

haranetraagni sa.ndagdha kaama sa.njiiva naushhadhiH .

shriimadvaagbhava kuuTaika svaruupa mukhapaN^kajaa .. 34..

kaNThaadhaH kaTiparyanta madhyakuuTa svaruupiNii .

shaktikuuTaika taapanna kaTyadho bhaagadhaariNii .. 35..

muulamantraatmikaa muula kuuTatraya kalebaraa .

kulaamR^itaika rasikaa kulasa.nketa paalinii .. 36..

kulaaN^ganaa kulaantasthaa kaulinii kulayoginii .

akulaa samayaantasthaa samayaachaara tatparaa .. 37..

muulaadhaaraika nilayaa brahmagranthi vibhedinii .

maNipuuraantaruuditaa vishhNugranthi vibhedinii .. 38 ..

aaGYaa chakraantaraalasthaa rudragranthi vibhedinii .

sahasraaraaM bujaaruuDhaa sudhaasaaraabhi varshhiNii .. 39 ..

taDillataa samaruchiH shhaTchakropari saMsthitaa .

mahaasaktiH kuNDalinii bisatantu taniiyasii .. 40..

bhavaanI bhaavanaagamyaa bhavaaraNya kuThaarikaa .

bhadrapriyaa bhadramuurttiH bhakta saubhaagya daayinii .. 41..

bhaktipriyaa bhaktigamyaa bhaktivashyaa bhayaapahaa .

shAMbhavii shaaradaaraadhyaa sharvaaNii sharmadAyinI .. 42..

shA~NkarI shrIkarI saadhvii sharachchandra nibhaananaa .

shaatodarii shaantimatii niraadhaaraa nira.njanaa .. 43..

nirlepaa nirmalaa nityaa niraakaraa niraakulaa .

nirguNA nishhkalaa shaantaa nishhkaamaa niruupaplavaa .. 44..

nityamuktaa nirvikaaraa nishhprapaJNchaa niraashrayaa .

nityashuddhaa nityabuddhaa niravadyaa nirantaraa .. 45..

nishhkaaraNA nishhkalaN^kaa nirupaadhir niriishvaraa .

niiraagaa raagamathanii nirmadaa madanaashinii .. 46..

nishchintaa niraha.nkaaraa nirmohaa mohanaashinii .

nirmamaa mamataahantrii nishhpaapaa paapanaashinii .. 47..

nishhkrodhaa krodhashamanii nirlobhaa lobhanaashinii .

nissaMshayaa saMshayaghnii nirbhavaa bhavanaashinii .. 48..

nirvikalpaa niraabaadhaa nirbhedaa bhedanaashinii .

nirnaashaa mR^ityumathanii nishhkriyaa nishhparigrahaa .. 49..

nistulaa nilachikuraa nirapaayaa niratyayaa .

durlabhaa durgamA durgA duHkhahantrii sukhapradaa .. 50..

dushhTadUrA duraachaara shamanii doshha varjitaa .

sarvaGYA saandrakaruNaa samaanadhika varjitaa .. 51..

sarvashakti mayii sarva maN^galaa sadgati pradaa .

sarveshvari sarvamayii sarvamantra svaruupiNI .. 52..

sarva yantraatmikaa sarva tantraruupaa manonmanI .

maaheshvarii mahaadevii mahaalakshmii mR^iDapriyaa .. 53..

mahaaruupaa mahaapuujyaa mahaapaataka naashinii .

mahaamaayaa mahaasattvaa mahaashaktiH mahaaratiH .. 54..

mahaabhogaa mahaishvaryaa mahaaviiryaa mahaabalaa .

mahaabuddhiH mahaasiddhiH mahaayogesh vareshvarii .. 55..

mahaatantraa mahaamantraa mahaayantraa mahaasanaa .

mahaayaaga kramaaraadhyaa mahaabhairava puujitaa .. 56..

maheshvara mahaakalpa mahaataaNDava saakshiNii .

mahaakaamesha mahishhii mahaatripura sundarii .. 57..

chatushhshhashhT.h yupachaaraaDhyaa chatushhshhashhTi kalaamayii .

mahaa chatushhshhashhTi koTi yoginii gaNasevitaa .. 58..

manuvidyaa chandravidyaa chandramaNDala madhyagaa .

chaaruruupaa chaaruhaasaa chaaruchandra kalaadharaa .. 59..

charaachara jagannaathaa chakraraaja niketanaa .

paarvatii padmanayanaa padmaraaga samaprabhaa .. 60..

paJNchapretaasa naasiinaa paJNchabrahma svarupiNii .

chinmayii paramaanandaa viGYaana ghanaruupiNii .. 61..

dhyaana dhyaatR^i dhyeyaruupaa dharmaadharma vivarjitaa .

vishvarupaa jaagariNii svapantii taijasaatmikaa .. 62..

suptaa praaGYaatmikaa turyaa sarvaavasthaa vivarjitaa .

sR^ishhTikartrii brahmaruupaa goptrii govindarUpiNI .. 63..

saMhAriNI rudrarUpA tirodhaana karIshvarI .

sadAshivA.anugrahadaa paJNchakR^itya paraayaNaa .. 64..

bhaanumaNDala madhyasthaa bhairavii bhagamAlinii .

padmaasanaa bhagavatii padmanaabha sahodarii .. 65..

unmeshha nimishhotpanna vipanna bhuvanaavalii .

sahasrashiirshha vadanaa sahasraakshii sahasrapaat.h ..

aabrahmakiiTa jananii varNaashrama vidhaayini .

nijaaGYArUpa nigamaa puNyaapuNya phalapradaa .. 67..

shruti siimanta sinduurii kR^itapaadaabja dhuulikaa .

sakalaagama sa.ndoha shukti saMpuTa mauktikaa .. 68..

purushhaarttha pradaa puurNaa bhoginii bhuvaneshvarii .

aMbikaa.anaadi nidhanaa haribrahmendra sevitaa .. 69..

naaraayaNii naadarUpaa naamarUpa vivarjitaa .

hrii.nkaarii hriimatii hR^idyaa heyopaadeya varjitaa .. 70..

rAjarAjArchchitaa raaGYii ramyaa raajiiva lochanaa .

ra.njanii ramaNii rasyaa raNatkiN^kiNi mekhalaa .. 71..

ramaa raakenduvadanaa ratiruupaa ratipriyaa .

rakshaakarii raakshasaghnii raamaa ramaNa lampaTaa .. 72..

kaamyaa kaama kalaaruupaa kadamba kusumapriyaa .

kalyaaNii jagatiikandaa karuNaarasa saagaraa .. 73..

kalaavatii kalaalaapaa kaantaa kaadambarii priyaa .

varadaa vaamanayanaa vaaruNii madavihvalaa .. 74..

vishvaadhikaa vedavedyaa vindhyaachala nivaasinii .

vidhaatrii vedajananii vishhNumAyaa vilaasinii .. 75..

kshetrasvaruupaa kshetreshii kshetrakshetraGYa paalinii .

kshayavR^iddhi vinirmuktaa kshetrapaala samarchchitaa .. 76..

vijayaa vimalaa vandyaa vandaaru jana vatsalaa .

vaagvaadinii vaamakeshii vahnimaNDala vaasinii .. 77..

bhakti matkalpalatikaa pashupaasha vimochinii .

saMhR^itaasheshha paashhaNDaa sadaachaara pravarttikaa .. 78..

taapatrayaagni sa.ntapta samaahlaadana chandrikaa .

taruNii taapasaaraadhyaa tanumadhyaa tamopahaa .. 79..

chitistatpada lakshyaartthaa chideka rasaruupiNii .

svaatmaananda laviibhuuta brahmaadyaananda sa.ntatiH .. 80..

paraapratyak chitiirUpA pashyantii paradevataa .

madhyamaa vaikhariiruupaa bhakta maanasa haMsikaa .. 81..

kaameshvara praaNanaaDI kR^itaGYA kAmapUjitA .

shR^iN^gaara rasasaMpuurNaa jayaa jaalandhara sthitaa .. 82..

oDyaaNa piiThanilayaa bindumaNDala vaasinii .

rahoyaaga kramaaraadhyaa rahastarpaNa tarppitaa .. 83..

sadyaHprasaadinii vishva saakshiNii saakshivarjitaa .

shhaDaN^ga devataayuktaa shhaaDguNya paripuuritaa .. 84..

nityaklinnaa nirupamaa nirvaaNa sukhadaayinii .

nityaashhoDa shikaaruupaa shriikaNThaardha shariiriNI .. 85..

prabhaavatii prabhaarUpA prasiddhaa parameshvarii .

muulaprakR^iti ravyaktaa vyaktaa vyakta svaruupiiNi .. 86..

vyaapinii vividhaakaaraa vidyaavidyaa svaruupiNI .

mahaakaamesha nayana kumudaahlaada kaumudii .. 87..

bhaktahaarda tamobheda bhaanumad.h bhaanusantatiH .

shivaduutii shivaaraadhyaa shivamuurttiH shiva.nkarii .. 88..

shivapriyaa shivaparaa shishhTeshhTaa shishhTapuujitaa .

aprameyaa svaprakaashaa manovaachaama gocharaa .. 89..

chichchhaktish chetanaarUpaa jaDashaktir jaDaatmikaa .

gaayatrii vyaahR^itiH sa.ndhyaa dvijabR^inda nishhevitaa .. 90..

tatvaasanaa tatvamayii paJNcha koshaantara sthitaa .

nissiima mahimaa nitya yauvanaa madashaalinii .. 91..

madaghuurNita raktaakshii madapaaTala gaNDabhuuH .

chandanadrava digdhaaN^gii chaampeya kusumapriyaa .. 92..

kushalaa komalaakaaraa kurukullaa kuleshvarii .

kulakuNDaalayaa kaula maarga tatpara sevitaa .. 93..

kumaaragaNa naathaambaa tushhTiH pushhTir matirdhR^itiH .

shaantiH svastimatii kaantir nandinii vighna naashinii .. 94..

tejovatii trinayanaa lolaakshi kaamaruupiNii .

maalinii haMsinii mAtA malayaachala vaasinii .. 95..

sumukhii nalinii subhruuH shobhanaa suranaayikaa .

kaalakaNThii kaantimati kshobhiNii suukshma ruupiNii .. 96..

vajreshvarii vaamadevii vayovasthaa vivarjitaa .

siddheshvari siddhavidyaa siddhamaataa yashasvinii .. 97..

vishuddhi chakranilayaa.a.a raktavarNaa trilochanaa .

khaTvaaN^gaadi praharaNaa vadanaika samanvitaa .. 98..

paayasaannapriyaa tvaksthaa pashuloka bhaya.nkarii .

amR^itaadi mahaashakti saMvR^itaa Daakiniishvarii .. 99..

anaaha taabjanilayaa shyaamaabhaa vadanadvayaa .

daMshhTrojjvalaa.a kshamaalaadi dharaa rudhira saMsthitaa .. 100..

kaalaraatryaadi shaktyaugha vR^itaa snigdhau danapriyaa .

mahaaviirendra varadaa raakiNyambaa svaruupiNI .. 101..

maNipuuraabja nilayaa vadana trayasaMyutaa .

vajraadi kaayudhopetaa Daamaryaadi bhiraavR^itaa .. 102..

raktavarNaa maaMsanishhThaa guDAnna priitamaanasaa .

samasta bhaktasukhadaa laakinyaMbaa svaruupiNI .. 103..

svaadhishhThaanaaM bujagataa chaturvaktra manoharaa .

shUlAdyAyudha saMpannaa pItavarNA tigarvitaa .. 104..

medonishhThaa madhupriitaa bandinyaadi samanvitaa .

dadhyannaasakta hR^idayaa kaakinii ruupadhaariNI .. 105..

mUlaadhaaraambujaarUDhaa paJNchavaktraasthi saMsthitaa .

aN^kushaadi praharaNaa varadaadi nishhevitaa .. 106..

mudgauda nAsaktachittaa saakinyambaa svaruupiNI .

AGYA chakraabja nilayaa shuklavarNA shhaDAnanaa .. 107..

majjaa saMsthaa haMsavatii mukhyashakti samanvitaa .

haridraannaika rasikaa haakinii ruupadhaariNI .. 108..

sahasradala padmasthaa sarvavarNopa shobhitaa .

sarvaayudha dharaa shukla saMsthitaa sarvatomukhii .. 109..

sarvaudana priitachittaa yaakinyambaa svaruupiNI .

svaahaa svadhaa.amatir medhaa shrutiH smR^iti ranuttamaa .. 110..

puNyakiirttiH puNyalabhyaa puNyashravaNa kIrttanA .

pulomajaarchitaa bandha mochanii barbaraalakaa .. 111..

vimarsharuupiNI vidyaa viyadaadi jagatprasuuH .

sarvavyaadhi prashamanii sarvamR^ityu nivaariNii .. 112..

agragaNyaa.a chintyarUpA kalikalmashha naashinii .

kaatyaayanii kaalahantrii kamalaaksha nishhevitaa .. 113..

taambuula puuritamukhii daaDimii kusumaprabhaa .

mR^igaakshii mohinii mukhyaa mR^iDAnI mitrarUpiNI .. 114..

nityatR^iptaa bhaktanidhiH niyantrii nikhileshvarii .

maitryaadi vaasanaa labhyaa mahaapralaya saakshiNI .. 115..

paraashaktiH paraanishhThA praGYAna ghanarupiNI .

mAdhvii pAnaalasaa mattaa maatR^ikaa varNarUpiNI .. 116..

mahaakailaasa nilayaa mR^iNAla mR^idu dorlataa .

mahanIyA dayaamuurttiH mahaasaaMraajya shaalinii .. 117..

aatmavidyaa mahaavidyaa shriividyaa kaamasevitaa .

shriishhoDa shaaksharii vidyaa trikuuTaa kaamakoTikaa .. 118..

kaTaakshakiN^karii bhuuta kamalaakoTi sevitaa .

shiraHsthitaa chandranibhaa bhaalasthendra dhanuHprabhaa .. 119..

hR^idayasthaa raviprakhyaa trikoNAntara dIpikA .

dAkshAyaNI daityahantrii dakshayaGYa vinaashinii .. 120..

daraandolita diirghaakshii darahaaso jvalanmukhii .

gurumuurttir guNanidhir gomaataa guhajanmabhuuH .. 121..

deveshii daNDaniitisthaa daharaakaasha ruupiNii .

pratipan mukhyaraakaanta tithimaNDala puujitaa .. 122..

kalaatmikaa kalaanaathaa kaavyaalaapa vinodinii .

sachaamara ramaavaaNI savyadakshiNa sevitaa .. 123..

aadishakti rameyaa.a.atmaa paramaa paavanaakR^itiH .

anekakoTi brahmaaNDa jananii divya vigrahaa .. 124..

klii.nkaarii kevalaa guhyaa kaivalya padadaayinii .

tripuraa trijagadvandyaa trimuurtis tridasheshvarii .. 125..

tryakshari divya gandhaaDhyaa sinduura tilakaaJNchitaa .

umaa shailendra tanayaa gaurii gandharva sevitaa .. 126..

vishvagarbhaa svarNagarbhaa.a varadaa vaagadhiishvarii .

dhyaana gamyaa.a parichchhedyaa GYAnadaa GYAna vigrahaa .. 127..

sarva vedaanta saMvedyaa satyaananda svaruupiNI .

lopaamudraar chitaa lIlaa klupta brahmaaNDa maNDalaa .. 128..

adR^ishyaa dR^ishyarahitaa viGYAtrI vedyavarjitaa .

yoginii yogadaa yogyaa yogaanandaa yuga.ndharaa .. 129..

ichchhaashakti GYAnashakti kriyaashakti svarUpiNI .

sarvaadhaaraa supratishhThaa sadasad ruupadhaariNI .. 130..

ashhTamuurtti rajaajaitrii lokayaatra vidhaayinii .

ekaakinii bhuumarUpA nirdvaitaa dvaita varjitaa .. 131..

annadaa vasudaa vR^iddhaa brahmaatmaikya svarUpiNI .

bR^ihatii braahmaNI braahmI brahmaa nandaa balipriyaa .. 132..

bhaashhaarUpA bR^ihatsenaa bhaavaabhaava vivarjitaa .

sukhaaraadhyaa shubhakarii shobhanaa sulabhaagatiH .. 133..

raaja raajeshvarii raajya daayinii raajya vallabhaa .

raajatkR^ipaa raajapiiTha niveshita nijaashritaa .. 134..

raajyalakshmiiH koshanaathaa chaturaN^ga baleshvarii .

saamraajya daayinii satya sa.ndhaa saagara mekhalaa .. 135..

diikshitaa daityashamanii sarvaloka vasha.nkarii .

sarvaarttha daatrii saavitrii sacchidaananda rUpiNI .. 136..

deshakaalaa parichchhinnaa sarvagaa sarva mohinii .

sarasvatii shaastramayii guhaambaa guhyaruupiNI .. 137..

sarvopaadhi vinirmuktaa sadaashiva pativrataa .

saMpradaayeshvarii saadhvii guruumaNDala rUpiNI .. 138..

kulottiirNA bhagaaraadhyaa maayaa madhumatii mahii .

gaNAmbA guhyakaaraadhyaa komalaaN^gii guruupriyaa .. 139..

svatantraa sarvatantreshii dakshiNAmUrtti rUpiNI .

sanakAdi samArAdhyA shivaGYAna pradAyinI .. 140..

chitkalaa.a.a nandakalikaa premarUpA priya.nkarii .

naamapaaraayaNa priitaa nandividyaa naTeshvarii .. 141..

mithyaa jagada dhishhThaanaa muktidaa mukti rUpiNI .

laasyapriyaa layakarii lajjaa rambhaadi vanditaa .. 142..

bhavadaa vasudhaa vR^ishhTiH paapaaraNya davaanalaa .

daurbhaagya tuula vaatuulaa jaraadhvaantara viprabhaa .. 143..

bhaagyaabdhi chandrikaa bhakta chittakeki ghanaa ghanaa .

rogaparvata daMbholir mR^ityudaaru kuThaarikaa .. 144..

maheshvarii mahaakaalii mahaagraasaa mahaashanaa .

aparNA chaNDikA chaNDa muNDAsura nishhuudinii .. 145..

ksharaaksharaatmikA sarva lokeshii vishvadhaariNI .

trivarga daatrii subhagaa tryambakaa triguNAtmikA .. 146..

svargA pavargadaa shuddhaa japaapushhpa nibhaakR^itiH .

ojovatii dyutidharaa yaGYarUpA priyavrataa .. 147..

duraaraadhyaa duraadharshhaa paaTalii kusumapriyaa .

mahatii merunilayaa mandaara kusumapriyaa .. 148..

vIrArAdhyA viraaD.h ruupaa virajaa vishvatomukhii .

pratyagruupaa paraakaashaa praaNadA prANarUpiNI .. 149..

mArtaNDa bhairavaaraadhyA mantriNI nyastaraaj yadhuuH .

tripureshii jayatsenaa nistraiguNyA paraaparaa .. 150..

satyaGYAnaa nandarUpA saamarasya paraayaNA .

kapardinI kalAmAlA kAmadhuk.h kAmarUpiNI .. 151..

kalaanidhiH kaavyakalaa rasaGYA rasashevadhiH .

pushhTA puraatanA pUjyA pushhkarA pushhkarekshaNA .. 152..

paraMjyotiH paraMdhAma paramANuH parAtparaa .

paashahastaa paashahantrii paramantra vibhedinI .. 153..

muurttaa.a muurttaa.a nityatR^iptA munimAnasa haMsikA .

satyavratA satyarUpA sarvAntar yAminI satI .. 154..

brahmANI brahmajananI bahurUpA budhArchitA .

prasavitrii prachaNDA.a.aGYA pratishhThA prakaTaa kR^itiiH .. 155..

prANeshvarI prANadaatrii paJNchaashat piiTharUpiNI .

vishR^iN^khalaa viviktasthaa vIramAtA viyatprasUH .. 156..

mukundA muktinilayaa muulavigraha rUpiNI .

bhaavaGYA bhavarogaghnii bhavachakra pravartinI .. 157..

chhandaHsArA shaastrasArA mantrasArA talodarii .

udArakiirtti ruddAma vaibhavA varNa rUpiNI .. 158..

janmamR^ityu jaraatapta jana vishrAnti dAyinI .

sarvopanishha dudghushhTA shAntyatiita kalaatmikaa .. 159..

gambhIrA gaganAntasthA garvitaa gaanalolupaa .

kalpanaa rahitaa kAshhThA.a kaantaa kaantaardha vigrahaa .. 160..

kaarya kaaraNa nirmuktaa kaamakeli taraN^gitaa .

kanatkanaka taaTaN^kA lIlAvigraha dhaariNI .. 161..

ajaakshaya vinirmuktaa mugdhra kshipra prasaadinii .

antarmukha samaaraadhyaa bahirmukha sudurlabhaa .. 162..

trayii trivarga nilayaa tristhaa tripuramaalinii .

niraamayaa niraalambaa svaatmaaraamaa sudhaasrutiH .. 163..

saMsaara paN^ka nirmagna samuddharaNa paNDitA .

yaGYapriyA yaGYakartrii yajamaana svarUpiNI .. 164..

dharmaadhaaraa dhanaadhyakshaa dhanadhaanya vivardhinI .

viprapriyaa viprarUpA vishva bhramaNa kAriNI .. 165..

vishvagraasaa vidrumaabhaa vaishhNavI vishhNurUpiNI .

ayoniryoni nilayaa kuuTasthA kularUpiNI .. 166..

viiragoshhThI priyaa viiraa naishhkarmyaa naadarUpiNI .

viGYAna kalanA kalyA vidagdhA bainda vAsanA .. 167..

tatvaadhikaa tattvamayii tatvamarttha svaruupiNI .

saamagaanapriyA saumyA sadaashiva kuTumbinii .. 168..

savyaa pasavya maargasthaa sarvaapadvi nivaariNI .

svasthaa svabhaavamadhuraa dhiiraa dhiira samarchchitaa .. 169..

chaitanyaarghya samaaraadhyaa chaitanya kusumapriyaa .

sadoditaa sadaatushhTA taruNAditya pATalA .. 170..

dakshiNA dakshiNArAdhyA darasmera mukhAMbujA .

kaulinii kevalaa.anarghya kaivalyapada daayinii .. 171..

stotrapriyaa stutimatii shruti saMstuta vaibhavaa .

manasvinii maanavatii maheshii ma.ngalaakR^itiH .. 172..

vishvamaataa jagaddhaatrii vishaalaakshii viraagiNI .

pragalbhA paramodArA parAmodA manomayii .. 173..

vyomakeshii vimaanasthaa vajriNI vaamakeshvarii .

paJNcha yaGYapriyA paJNcha preta maJNchaadhi shaayinI .. 174..

paJNchamii paJNchabhuuteshi paJNcha sa.nkhyopachaariNI .

shaashvatii shaashvataish varyaa sharmadaa shaMbhu mohinii .. 175..

dharaa dharasutaa dhanyaa dharmiNI dharma vardhinI .

lokaatiitaa guNAtiitA sarvaatiitA shamAtmikA .. 176..

bandhuuka kusumaprakhyaa bAlA lIlA vinodinI .

sumaN^galii sukhakarii suveshhaaDhyA suvaasinii .. 177..

suvaasinyarchchana priitaa shobhanaa shuddha maanasaa .

bindutarpaNa sa.ntushhTA puurvajaa tripuraaMbikaa .. 178..

dasha mudraa samaaraadhyaa tripuraashrii vasha.nkarii .

GYAnamudrA GYAnagamyA GYAnaGYeya svarUpiNI .. 179..

yonimudrA trikhaNDeshii triguNAMbaa trikoNagA .

anaghA.adbhuta chaaritraa vAJNchhitaarttha pradaayinii .. 180..

abhyAsAti shayaGYAtaa shhaDadhvaatiita rUpiNI .

avyAja karuNAmUrtti raGYAna dhvAnta diipikaa .. 181..

aabaalagopa viditaa sarvaanulla.nghya shaasanaa .

shrichakra raajanilayaa shriimat.h tripura sundarii .. 182..

shriishivaa shivashaktyaikya rUpiNI lalitAmbikaa .

evaM shriilalitaa devyaaH naam naaM saahasrakaM jaguH

.. iti shrii brahmaaNDa puraaNe uttaraakhaNDe shrii hayagriivaagastyasaMvaade shriilalitaa sahasranaama stotra kathanaM saMpuurNaM ..

Before we begin, let us offer ourselves at the feet of the Divine Mother, shriimat mahaatripurasundarii.\\

This introduction deals with the background on lalitaasahasranaama (the puraaNa etc) and the importance of Shri Chakra, the diagrammitical form for meditation.\\

a brief description is provided here since it has been extensively described by Adi Shankara in the text of Saundaryalaharii.

Among the 18 puraaNas, brahmANDa-purANa is well known for the extolation of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhaNDAsura. There are three important sub-texts in this purANa.\\

The first of these texts is Lalitopaakhyaana, consisting of 45 chapters and is found in the last section of the purANa. The last five chapters are especially well known. They extol the greatness of the Divine mother, the significance of the mantra of the goddess (shoDashAksharii-vidyA), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Shri Chakra.\\

The next text is the lalitaa trishati in which 300 names of the goddess is featured. There is a well known commentary on this work by Adi Shankaraachaarya.\\

The third text is the celebrated Lalitaa sahasranaama, which consists of 320 verses in three chapters. The first chapter is 51 verses, and relates that the 1000 names of Lalitaa were recited by various devatas as commanded by the goddess herself. This chapter also explains that the verses are in anushhTup chhaNDaH(metre known as anushhTup) and that the deity Lalita is invoked in three kUTas (vaagbhava, kAmarAja, and shakti). The second chapter of the text contains the thousand names of the goddess in 182 1/2 verses (which is transliterated below). The third and final chapter is 86 1/2 verses long and enumerates the benefits accrued by reciting these one thousand names of the Goddess. This is mainly to encourage people to recite the names with concentration to achieve, if not anything else, a peace of mind.\\

Lalita trishati and lalitaa sahasranaama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva\footnote{Pronounced as hayagriiva}. Hayagriva is the incarnation of VishhNu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshhi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder of a system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamaNDalum. According to yAska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, VasishTha.\\

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopaakhyaana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kAJNchi and worshipped kAmAkshI and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord VishhNu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and guNas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhAna (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purushha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all qualities(guNa-s) and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord VishhNu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripuraa. VishhNu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to god, sages, and humans. VishhNu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight.\\

Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that the great Goddess, lalitaa, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalitaa sahasranamaa (1000 names) or with trishati (300 names) or with ashhTottaranaama (108 names) or with Shri Chakra (diagrammatical form for meditation).

In tantra shaastra, each devi/deva is worshipped as a mantra, and yantra. Shri Chakra is used to represent the divine mother diagrammatically. It denotes how the power of a small point in the centre of the Shri Chakra transforms itself into a series of triangles, circles, and lines. One can meditate on the Shri Chakra itself knowing the significance of the triangles and circles. These forms respresent the various transformations of the Reality. One can realize that the universe has evolved through the undifferentiated consciousness and has eventually become the universe as we know it. The recitation of sahasranaama and trishati are used in the worship of Shri Chakra. The correspondence between Shri Chakra as a yantra and the fifteen letter mantra of the goddess (paJNchadashIvidyA, pronounced panchadashiividyaa) is achieved by carefully studying the Shri Chakra which is constructed using the symbolism of the three kUTa-s and the significance of the fifteen letters of the shrIvidyA. It is said that if meditation on Shri Chakra is not possible, recitation of the sahasranaama with utmost devotion would confer the same benefits, perhaps in longer time-frame.\\

The sahasranaama also mentions how to meditate on the various centres of consciousness (chakras) in one’s body. Kundalini, meaning coiled up, ordinarly resides in the muladhaara chakra, at the base of spine, and when it rises to the sahasraara chakra at the top of the head, one becomes aware of the ultimate reality.\\

Before reciting the sahasranaama, it is advised that the divine mother be meditated upon according to the dhyaana shloka-s, given in the beginning of the text.\\

May the Divine Mother guide us in our every action and thought, and may She confer upon us the greatest gift of all, moksha, the liberation.\\