Slokas: Saamaanyopanishhat

atharvavediiya saamaanyopanishhat.h .

suuditasvaatiriktaarisuurinandaatmabhaavitam.h .
suuryanaaraayaNaakaara.n naumi chitsuuryavaibhavam.h ..

AUM bhadra.n karNebhiH shruNuyaama devaaH . bhadra.n
pashyemaakshabhiryajatraaH .
sthirairaN^gaistushhTuvaa.nsastanuubhirvyashema devahita.n yadaayuH .
svasti na indro vR^iddhashravaaH . svasti naH puushhaa vishvavedaaH .
svasti nastaarkshyo arishhTanemiH . svasti no bR^ihaspatirdadhaatu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

hariH AUM atha suuryaatharvaaN^girasa.n vyaakhyaasyaamaH .
brahmaa R^ishhiH . gaayatrii chhandaH . aadityo devataa .
ha.nsaH so.ahamagninaaraayaNayuktaM biijam.h . hR^illekhaa shaktiH .
viyadaadisargasa.nyukta.n kiilakam.h .
chaturvidhapurushhaarthasiddhyarthe viniyogaH .
shhaTsvaraaruuDhena biijena shhaDaN^ga.n raktaambujasa.nsthitam.h .
saptaashvarathina.n hiraNyavarNa.n chaturbhujaM
padmadvayaabhayavaradahasta.n kaalachakrapraNetaara.n
shriisuuryanaaraayaNa.n ya eva.n veda sa vai braahmaNaH .
AUM bhuurbhuvaHsuvaH . AUM tatsaviturvareNyaM bhargo devasya
dhiimahi . dhiyo yo naH prachodayaat.h .
suurya aatmaa jagatastasthushhashcha . suuryaadvai khalvimaani
bhuutaani jaayante .
suuryaadyaGYaH parjanyo.annamaatmaa namasta aaditya .
tvameva pratyaksha.n karmakartaasi . tvameva pratyakshaM brahmaasi .
tvameva pratyaksha.n vishhNurasi .
tvameva pratyaksha.n rudro.asi . tvameva pratyakshamR^igasi .
tvameva pratyaksha.n yajurasi .
tvameva pratyaksha.n saamaasi . tvameva pratyakshamatharvaasi .
tvameva sarva.n chhando.asi .
aadityaadvaayurjaayate . aadityaadbhuumirjaayate . aadityaadaapo
jaayante . aadityaajjyotirjaayate .
aadityaadvyoma disho jaayante . aadityaaddevaa jaayante .
aadityaadvedaa jaayante .
aadityo vaa eshha etanmaNDala.n tapati . asaavaadityo brahma .
aadityo.antaHkaraNamanobuddhichittaahaN^kaaraaH . aadityo vai
vyaanaH samaanodaano.apaanaH praaNaH .
aadityo vai shrotratvakchakshuurasanaghraaNaaH . aadityo vai
vaakpaaNipaadapaayuupasthaaH .
aadityo vai shabdasparsharuuparasagandhaaH . aadityo vai
vachanaadaanaagamanavisargaanandaaH .
aanandamayo GYaanamayo viGYaanaanamaya aadityaH . namo mitraaya
bhaanave mR^ityormaa paahi .
bhraajishhNave vishvahetave namaH . suuryaadbhavanti bhuutaani
suuryeNa paalitaani tu .
suurye layaM praapnuvanti yaH suuryH so.ahameva cha . chakshurno
devaH savitaa chakshurna uta parvataH .
chakshurdhaataa dadhaatu naH . aadityaaya vidmahe sahasrakiraNaaya
dhiimahi . taanaH suuryH prachodayaat.h .
savitaa pashchaattaatsavitaa
purastaatsavitottaraattaatsavitaadharaattaat.h .
savitaa naH suvatu sarvataati.n savitaa no raasataa.n diirghamaayuH .
AUMityekaaksharaM brahma . ghR^iNiriti dve akshare . suurya
ityaksharadvayam.h . aaditya iti triiNyaksharaaNi .
etasyaiva suuryasyaashhTaaksharo manuH . yaH sadaaharaharjapati sa
vai braahmaNo bhavati sa vai braahmaNo bhavati .
suuryaabhimukho japtvaa mahaavyaadhibhayaatpramuchyate .
alakshmiirnashyati . abhakshyabhakshaNaatpuuto bhavati .
agamyaagamanaatpuuto bhavati . patitasambhaashhaNaatpuuto bhavati .
asatsambhaashhaNaatpuuto bhavati .
madhyaahne suuraabhimukhaH paThet.h .
sadyotpannapaJNchamahaapaatakaatpramuchyate .
saishhaa.n saavitrii.n vidyaa.n na kiJNchidapi na
kasmaichitprasha.nsayet.h .
ya etaaM mahaabhaagaH praataH paThati sa bhaagyavaaJNjaayate .
pashuunvindati . vedaartha.n labhate .
trikaalametajjaptvaa kratushataphalamavaapnoti . yo hastaaditye
japati sa mahaamR^ityu.n tarati ya eva.n veda ..
ityupanishhat.h ..
hariH AUM bhadra.n karNebhiriti shaantiH ..
iti suuryopanishhatsamaaptaa ..