Slokas: Saraswati Gayatri Mantra

Gayatri Mantra

Om Vakdeviyaicha Vidhmahe
Virinji Pathniyaicha Dheemahe
Tanno vani Prachodayaath !

shriividyaaratnasuutraaNi ..

shriividyaaratnasuutraaNi ..
shriigauDapaadaachaaryakR^itaM ..
atha shaaktamantraagamaajij~naasaa.. 1..
aatmaivaa.akhaNDaakaaraH.. 2..
chaitanyasvaruupaa chichChaktiH.. 3..
saiveyamanaamaakhyaa shriividyaa.. 4..
tattvatrayeNa saa vividhaa.. 5..
koNapatrasamuchchayaM chakraM.. 6..
saa shaambhavii vidyaa shyaamaa tattvatrayaakR^itistrividhaa jaataa.. 7..
vidyaayaaH puurvottaraabhyaamanekavidyaa jaataaH.. 8..
taa vidyaaH parivaaraa iti.. 9..
shyaamaayaaH puurvasmin.h sthitaaH.. 10..
yaamyadishi sthitaaH saubhaagyaadayaH svasyaa udbhavaaH.. 11..
tathaa.adhaH sthitaaH pashchimadishi.. 12..
shambhavyaaH parivaaraa uttarasmin.h.. 13..
svayamuurdhvaa.akaareNa.. 14..
atha chintaamaNigR^ihasthitaa tripurasundarii mahaavidyaa.anuttaraa.. 15..
bhaNDaasurahananaarthamekaivaa.anekaa.. 16..
tayaa mantraa anekaashcha tathaa yantratantraaNi.. 17..
vividha bhaktirvividhopaasanam.h.. 18..
tasmaat phalaanyanekaani.. 19..
kagajadashaaradvayamanva sraaStadalasvarapatratrivR^ittabhuubimbasaMj~naakathitaM
shriisadanam.h.. 20..
maNigaNanavaavaraNaM tasya.. 21..
svasyaa janita saubhaagyaayaastandetatsadanam.h.. 22..
svajatvaadetatpashchimaadeH.. 23..
trayaaNaaM trayaaNaamaavaraNaanyekam.h.. 24..
atha ThaDatapatramanusvaaradharaNi shuddhaavidyaasadanam.h.. 25..
tadeva tatra vasudvayayuktamanusvaraM kumaariisadanam.h.. 26..
etayoraavaraNaantaaksharagaNanaM yalaShahaNadahapatradharaNi dvadashaarddhaasadanam.h.. 27..
pabhamajakoNasvarajapatragaNanaa dharaNii shyaamaasadanam.h.. 28..
puShpiNyaaH parisarjanametat.h.. 29..
shriiiti puShpiNyaadivat.h.. 30..
shaarikaashukayoH.. 31..
etaasaamaavaraNaM sagaNanam.h.. 32..
jagadra~njanyaadisarvaasaamevam.h.. 33..
kagatajakoNahapatradharaNinaagaaH.. 34..
tasyaavaraNaM sagaNanam.h.. 35..
samayaavadyashvayaaH sadanaM shuddhavidyaavat.h.. 36..
DatatakoNaatha naaganaagadalasyaaradharaNii saubhaagyaayaaH sannihitaasadanam.h.. 37..
atha tasyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 38..
kahapatrahakoNasvarapatraa dharaNii vaartaalisadanam.h.. 39..
kagajakoNajapatrasvaradharaNii baTukasya.. 40..
evamatasvaradalaa dhahapatradharaNii tirodhaanasya.. 41..
tathaitatsamayaayaaH.. 42..
gaganaprabhaaShaDvasukoNapatrasya dharaNii bhuvaneshiisadanam.h.. 43..
yaShahakoNa svaradalahapatra dharaNii sadanamannapuurNaayaaH.. 43..
gaganaguNaa dharmaa bimbavishiShTakalaa bhuvaneshii guhavat.h samayaayaaH.. 44..
gagana vasukoNadvayapatrasvaradharaNii turyaasadanam.h.. 45..
khajakoNadvayapatrasvaravasupatrayagadharaNii mahaarddhaayaaH.. 46..
dvaadashaarddhaasadanavat.h svanaayakyaaH.. 47..
kalaasadanavanmishravidyaayaaH.. 48..
vaagvaadinyaaH kumaarivat.h.. 49..
gaganaprabhaa pa~nchakoNaa.atha vasukalaapatrabhuurekhaaH paraagaaram.h.. 50..
tathaiva praasaadavishiShTayorubhayoH.. 51..
turyaasadanavachChaambhavyaaH.. 51..
paraasadanavat.h samayaayaaH.. 52..
vyomadahakarmamanupatraa dahakoNaa harimukhasadanam.h.. 53..
vyomajalajapatratrivR^ittaa dharaNii shriiguroH sadanam.h.. 54..
akathaaditrirekhashadvitatrikoNameva vaa shriguroH sadanam.h.. 55..
anuttaravidyaanaaM sarvaasaa.N shuddhavidyaavat.h.. 56..
vaartaalyaaH pa~nchaavaraNam.h.. 57..
baTukasya ShaT.h.. 58..
tadvaattitrodhaanasya.. 59..
bhuvaneshii sapta.. 60..
ShaT.hsannihitaayaaH.. 61..
kaameshyaaH kalaayaastriH.. 62..
turiiyaayaaH pa~ncha.. 63..
ShaNmahaarddhaayaaH.. 64..
paraa praasaadasya cha paraavat.h.. 65..
shaambhavyaaH pa~cha.. 66..
mR^igeshyaasyasya ShaT.h.. 67..
chaturbhiraavaraNairvishiShTaM bodhakasya sadanam.h.. 68..
atha vidyaa ekaviMshadvarNavishiShtaa.. 69..
pa~nchadashavarNaavishiShTaa saubhaagyaa.. 70..
tathaiva pashchimaa vidyaa.. 71..
shatavarNayutaa shyaamaa.. 72..
dvaaviMshadaksharavishiShTaa puShpiNii.. 73..
dvichatvaariMshadvarNaa vishiShTaa shukavidyaa.. 74..
aShTaaviMshadaksharavishiShTaa shaarikaavidyaa.. 75..
pa~nchatriMshadaksharavishiShTaa hasantii devataa.. 76..
aksharatrayavishiShTaa shuddhavidyaa.. 77..
kumaarii varNatraya vishiShTaa.. 78..
dashavarNayutaa dvaadashaarddhaa.. 79..
ShaT.htriMshadvarNasamuchitaa saubhaagyasannihitaa.. 80..
aShTaaviMshadvarNasamuchchayo mahaaherambasya manuH.. 81..
caturviMshadvarNasamuchchayo baTukasya manuH.. 82..
aShTaaShTottaranavatyaksharasamuchitaa kolavadanaa.. 83..
ShaT.hpa~nchaashadaksharairvishiShTA yavanikaa.. 84..
ekavarNavishiShTaa bhuvaneshii.. 85..
athavaa saptaviMshadvarNavishiShTaa.. 86..
kakaaraadipa~nchadashaaksharasamuchitaa kaadipa~nchadashii.. 87..
khaNDadvayayutaa chaturthasvaravishiShTaa kaamakalaa.. 88..
ekaaksharavishiShTaa mukhyaa.. 89..
trayodashavishiShTaa turyaa.. 90..
navashatavarNavishiShTaa mahaarddhaa.. 91..
dvaadashaaksharavishiShTaa.ashvaaruuDhaa.. 92..
ekaaksharavishiShTaa mishravidyaa.. 93..
trayodashavarnavishiShTaa vaagvaadinii.. 94..
ekavarNavishiShTaa paraa.. 95..
paraaprasaadaruupiNii varNadvayayutaa.. 96..
varNaikavishiShTaa tathaiva praasaadaparaa.. 97..
atha hrasvadiirghaShaTkasamuchchayadashaikavarNavishiShTaH paraashambhuH.. 98..
atha hrasvaaksharadiirghapa~nchasamuchitaa tathaiva sa~Nkhyaa paraa shaambhavii.. 99..
anuttarasa~Nketapradhaanavidyaa saptadashavarNavishiShTaa.. 100..
athaitaasaaM parivaaraaNaamanuparivaaraa asaM~NkhyaakaaH.. 101..
etaani suutraaNyasmaabhirgauDapaadairuktaani ..