Slokas: Saraswati Moola Mantra

Moola Mantra

Om Eim Saraswatyai Swaha !
sarasvati namastubhyaM varade kaamaruupiNi
vidyaarambhaM karishhyaami siddhirbhavatu me sadaa !

[Oh Goddess Saraswati, my humble prostrations unto you,
who are the fulfiller of all my wishes. I am beginning
my study, let me attain perfection in that, always.]

Prayer Slokas on Sri Saraswathi

Saraswathee dhviyam dhrushtaa Veenaa pusthaka dhaarinee |
Hamsavaaha Samaayukthaa Vidhyaa dhaanakaree mama ||
Pradhamam Bhaarathee naama Dhvitheeyamcha Sarasvathee |
Thrutheeyam Saaradhaa Dhe’vee Chathurtham Hamsavaahinee ||

.. shriisarasvatii stuti..

yaa kundendu\-tushhaarahaara\-dhavalaa yaa shubhra\-vastraavR^itaa
yaa viiNaavaradaNDamanDitakaraa yaa shvetapadmaasanaa |
yaa brahmaachyuta\-sha.nkara\-prabhR^itibhirdevaiH sadaa puujitaa
saa maaM paatu sarasvatii bhagavatii niHsheshhajaaDyaapahaa || 1||

dorbhiryuktaa chaturbhiH sphaTikamaNimayiimakshamaalaaM dadhaanaa
hastenaikena padmaM sitamapi cha shukaM pustakaM chaapareNa |
bhaasaa kundendu\-sha.nkhasphaTikamaNinibhaa bhaasamaanaa.asamaanaa
saa me vaagdevateyaM nivasatu vadane sarvadaa suprasannaa || 2||

aashaasu raashii bhavada.ngavalli
bhaasaiva daasiikR^ita\-dugdhasindhum.h |
mandasmitairnindita\-shaaradenduM
vande.aravindaasana\-sundari tvaam.h || 3||

shaaradaa shaaradaambojavadanaa vadanaambuje |
sarvadaa sarvadaasmaakaM sannidhiM sannidhiM kriyaat.h || 4||

sarasvatiiM cha taaM naumi vaagadhishhThaatR^i\-devataam.h |
devatvaM pratipadyante yadanugrahato janaaH || 5||

paatu no nikashhagraavaa matihemnaH sarasvatii |
praaGYetaraparichchhedaM vachasaiva karoti yaa || 6||

shuddhaaM brahmavichaarasaaraparamaa\-maadyaaM jagadvyaapiniiM
viiNaapustakadhaariNiimabhayadaaM jaaDyaandhakaaraapahaam.h |
haste spaaTikamaalikaaM vidadhatiiM padmaasane sa.nsthitaaM
vande taaM parameshvariiM bhagavatiiM buddhipradaaM shaaradaam.h || 7||

viiNaadhare vipulama.ngaladaanashiile
bhaktaartinaashini viri.nchihariishavandye |
kiirtiprade.akhilamanorathade mahaarhe
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h || 8||

shvetaabjapuurNa\-vimalaasana\-sa.nsthite he
shvetaambaraavR^itamanoharama.njugaatre |
udyanmanoGYa\-sitapa.nkajama.njulaasye
vidyaapradaayini sarasvati naumi nityam.h || 9||

maatastvadiiya\-padapa.nkaja\-bhaktiyuktaa
ye tvaaM bhajanti nikhilaanaparaanvihaaya |
te nirjaratvamiha yaanti kalevareNa
bhuuvahni\-vaayu\-gaganaambu\-vinirmitena || 10||

mohaandhakaara\-bharite hR^idaye madiiye
maataH sadaiva kuru vaasamudaarabhaave |
svIyaakhilaavayava\-nirmalasuprabhaabhiH
shiighraM vinaashaya manogatamandhakaaram.h || 11||

brahmaa jagat.h sR^ijati paalayatiindireshaH
shambhurvinaashayati devi tava prabhaavaiH |
na syaatkR^ipaa yadi tava prakaTaprabhaave
na syuH katha.nchidapi te nijakaaryadakshaaH || 12||

lakshmirmedhaa dharaa pushhTirgaurii tR^ishhTiH prabhaa dhR^itiH |
etaabhiH paahi tanubhirashhTabhirmaaM sarasvatii || 13||

sarasavatyai namo nityaM bhadrakaalyai namo namaH
veda\-vedaanta\-vedaa.nga\- vidyaasthaanebhya eva cha || 14||

sarasvati mahaabhaage vidye kamalalochane |
vidyaaruupe vishaalaakshi vidyaaM dehi namostu te || 15||

yadakshara\-padabhrashhTaM maatraahiinaM cha yadbhavet.h |
tatsarvaM kshamyataaM devi prasiida parameshvari || 16||

|| iti shriisarasvatii stotraM saMpuurNaM||