Slokas: Saravana Maamantra

Saravana Maamantra

Om

Aium Kleem Sow;

Sakthi Dharaya

Ong Nang Mang

Sing Wang Yang

Lambodharaya

Hreem Hreem Streem

Subramanyaya

Saravanoth Bhavaya

Hreenyoth Bhavaya

Kleem Sarva Vachyaya

Dhana Akrushya

Tham Bham Hum

Jhuum Shamm Samm

Athirshta Devadaya

Shanmugaya

Sarva Dosha Nivaranaya

Shivaya

Shivathanayaya

Ishtartha Pratayakaaya

Gum Ganapathaye

Klowm Shamm

Saravana Bhavaya

Vasi Vasi !