Slokas: Shri Ganesha Panjncharatnam

Shri Ganesha Panjncharatnam

mudaa karaatta modakaM sadaa vimukti saadhakaM
kalaadharaavata.nsakaM vilaasi loka rakshakam.h .
anaayakaika naayakaM vinaashitebha daityakaM
nataashubhaashu naashakaM namaami taM vinaayakam.h .. 1..

natetaraati bhiikaraM navoditaarka bhaasvaraM
namat.h suraari nirjaraM nataadhikaapaduddharam.h .
sureshvaraM nidhiishvaraM gajeshvaraM gaNeshvaraM
maheshvaraM tamaashraye paraatparaM nirantaram.h .. 2..

samasta loka sha.nkaraM niraasta daitya kunjaraM
daretarodaraM varaM varebhavaktraM aksharam.h .
kR^ipaakaraM kshamaakaraM mudaakaraM yashaskaraM
manaskaraM namaskR^itaaM namaskaromi bhaasvaram.h .. 3..

aki.nchanaarti marjanaM chirantanokti bhaajanaM
puraaripuurvanandanaM suraari garva charvaNam.h .
prapaJNchanaasha bhiishhaNaM dhana.njayaadi bhuushhaNaM
kapoladaanavaaraNaM bhaje purANavaaraNam.h .. 4..

nitaanta kaanta dantakaantimantakaantakaatmajaM
achintyaruupamantahiinamantaraaya kR^intanam.h .
hR^idantare nirantaraM vasantameva yoginaaM
tamekadantamekameva chintayaami santatam.h .. 5..

.. phala shrutii ..

mahaagaNesha paJNcharatnaM aadareNa yon.avahaM
prajalpati prabhaatake hR^idi smaran.n gaNeshvaram.h .
arogataaM adoshhataaM susaahitiiM suputrataaM
samaahitaayurashhTa bhuutimabhyupaiti so.achirat.h ..

. iti shrii sha.nkaraachaarya virachitaM shrii mahaagaNesha paJNcharatnaM saMpuurNam.h ..