Slokas: Surya Namasthuthi

Surya Namasthuthi

Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

umayA divya suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI kuru me duritaM bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

R^iShivara mAnasa haMsa charAchara janana sthiti laya kAraNa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

antaHkaraNa vishuddiM bhaktim cha tvayi satIM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

karuNA varuNAlaya mayidAsa udAsastavochito na hi bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

jaya kailAsha nivAsa pramatha gaNAdhIsha bhU surArchita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

jhanutaka ja~NkiNu jhanutatkiTa taka shabdairnaTasi mahAnaTa bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

dharmasthApana daxa tryaxa guro daxa yaGYashixaka bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

balamArogyaM chAyustvadguNa ruchitAm chiraM pradehi vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

bhagavan bharga bhayApaha bhUta pate bhUtibhUShitA~Nga vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

sharva deva sarvottama sarvada durvR^itta garvaharaNa vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

ShaDripu ShaDUrmi ShaDvikAra hara sanmukha ShaNmukha janaka vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

satyam GYAnamanantaM brahme tyetallaxaNa laxita bho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||

hA.ahA.ahU.ahU mukha suragAyaka gItA padAna padya vibho |
sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam ||
|| iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita suvarNamAlAstutiH ||