Slokas: Suryamandal Ashtakam

atha sUryamaNDal AshhTakam.h

namaH savitre jagadekachakshushhe . jagatprasUtI sthiti nAsha hetave .
trayImayAya triguNAtma dhAriNe . viraJNchi nArAyaNa shaN^karAtman.h .. 1..

yanmaNDalaM dIptikaraM vishAlaM . ratnaprabhaM tIvramanAdi rUpam.h .
dAridrya dukhakshayakAraNaM cha . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 2..

yanmaNDalaM deva gaNaiH supUjitaM . vipraiH stutaM bhAvanamukti kovidam.h .
taM devadevaM praNamAmi sUryaM . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 3..

yanmaNDalaM GYAna ghanaM tvagamyaM . trailokya pUjyaM triguNAtma rUpam.h .
samasta tejomaya divyarUpaM . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 4..

yanmaNDalaM gu.Dhamati prabodhaM . dharmasya vR^iddhiM kurute janAnAm.h .
yatsarva pApa kshayakAraNaM cha . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 5..

yanmaNDalaM vyAdhi vinAsha dakshaM . yadR^igyajuH sAmasu saMpragItam.h .
prakAshitaM yena bhUrbhuvaH svaH . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 6..

yanmaNDalaM vedavido vadanti . gAyanti yachchAraNa siddha saN^ghAH .
yadyogino yogajushhAM cha saN^ghAH . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 7..

yanmaNDalaM sarvajaneshhu pUjitaM . jyotishchakuryAdiha martyaloke .
yatkAlakalpa kshayakAraNaM cha . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 8..

yanmaNDalaM vishvasR^ijaM prasIdamutpattirakshA pralaya pragalbham.h .
yasmiJNjagatsaMharate.akhilaM cha . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 9..

yanmaNDalaM sarvagatasya vishhNorAtmA . paraM dhAma vishuddhatattvam.h .
sUkshmAntarairyogapathAnugamye . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 10..

yanmaNDalaM vedavido vidanti . gAyanti tachchAraNasiddha saN^ghAH .
yanmaNDalaM vedavido smaranti . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 11..

yanmaNDalaM vedavidopagItaM . yadyoginAM yoga pathAnugamyam.h .
tatsarva vedaM praNamAmi sUryaM . punAtu mAM tatsaviturvareNyam.h .. 12..

Note:

The metre structure of each shloka is:

11 – 11 . —
11 – 11 .. —

where the numbers indicate the number of syllables
and the dashes the relative pause required; a rather
straightforward metre.

Also note the recurring `tatsaviturvareNyam.h’ of
the gAyatri mantra; this is a hymn to the Sun!