Astrology: Hindu Years

The Sixty-Year Cycle
Each year in the Tamil calendar has a name. These names follow a 60-year cycle. (The number 60 represents five Jovian periods i.e. it takes Jupiter about 12 years to orbit the sun).
The following table lists the cycle of sixty year names:
No.

1

Prabhava
1987–1988
2

Vibhava
1988–1989
3

Sukla
1989–1990
4

Pramodhudha
1990–1991
5

Prajorpati
1991–1992
6

Angirasa
1992–1993
7

Srimukha
1993–1994
8

Bhava
1994–1995
9

Yuva
1995–1996
10

Dhatu
1996–1997
11

Isvara
1997–1998
12

Vehudhanya
1998–1999
13

Pramathi
1999–2000
14

Vikrama
2000–2001
15

Vishu
2001–2002
16

Chitrabanu
2002–2003
17

Subanu
2003–2004
18

Tarana
2004–2005
19

Parthiba
2005–2006
20

Viya
2006–2007
21

Sarvajit
2007–2008
22

Sarvadhari
2008–2009
23

Virodhi
2009–2010
24

Viruti
2010–2011
25

Kara
2011–2012
26

Nandana
2012–2013
27

Vijaya
2013–2014
28

Jaya
2014–2015
29

Manmatha
2015–2016
30

Dhunmuki
2016–2017
31

Hevilambi
2017–2018
32

Vilambi
2018–2019
33

Vikari
2019–2020
34

Sarvari
2020–2021
35

Plava
2021–2022
36

Subakrit
2022–2023
37

Sobakrit
2023–2024
38

Krodhi
2024–2025
39

Visuvasuva
2025–2026
40

Parabhava
2026–2027
41

Plavanga
2027–2028
42

Kilaka
2028–2029
43

Saumya
2029–2030
44

Sadharana
2030–2031
45

Virodhikritu
2031–2032
46

Paridhabi
2032–2033
47

Pramadhisa
2033–2034
48

Ananda
2034–2035
49

Rakshasa
2035–2036
50

Nala
2036–2037
51

Pingala
2037–2038
52

Kalayukti
2038–2039
53

Siddharthi
2039–2040
54

Raudri
2040–2041
55

Dunmati
2041–2042
56

Dundubhi
2042–2043
57

Rudhrodhgari
2043–2044
58

Raktakshi
2044–2045
59

Krodhana
2045–2046
60

Akshaya
2046–2047