Ramalinga Swamigal – Sivanesa Venba

முதல் திருமுறை / First Thirumurai

004. சிவநேச வெண்பா 
sivanēsa veṇpā

 • 1. முன்னவனே யானை முகத்தவனே முத்திநலம் 
  சொன்னவனே தூய்மெய்ச் சுகத்தவனே – என்னவனே 
  சிற்பரனே ஐங்கரனே செஞ்சடையஞ் சேகரனே 
  தற்பரனே நின்தாள் சரண். 
 • 2. வீறுடையாய் வேலுடையாய் விண்ணுடையாய் வெற்புடையாய் 
  நீறுடையாய் நேயர்கடந் நெஞ்சுடையாய் – கூறு 
  முதல்வாஓர் ஆறு முகவா முக்கண்ணன் 
  புதல்வாநின் தாளென் புகல். 
 • 3. சீர்சான்ற வேதச் செழும்பொருளே சிற்சொருபப் 
  பேர்சான்ற உண்மைப் பிரமமே – நேர்சான்றோர் 
  நாடும் பரசிவமே நாயேனுக் கன்புநின்பால் 
  நீடும் படிநீ நிகழ்த்து. 
 • 4. நினைப்பித்தா நித்தா நிமலா எனநீ 
  நினைப்பித்தால் ஏழை நினைப்பேன் – நினைப்பின் 
  மறப்பித்தாலி யானும் மறப்பேன் எவையும் 
  பிறப்பித்தாய் என்னாலென் பேசு. 
 • 5. உருவாய் உருவில் உருவாகி ஓங்கி 
  அருவாய் அருவில் அருவாய் – ஒருவாமல் 
  நின்றாயே நின்ற நினைக்காண்ப தெவ்வாறோ 
  என்தாயே என்தந்தை யே. 
 • 6. வெஞ்சஞ் சலமா விகாரம் எனும்பேய்க்கு 
  நெஞ்சம் பறிகொடுத்து நிற்கின்றேன் – அஞ்சலென 
  எண்தோள் இறையே எனையடிமை கொள்ளமனம் 
  உண்டோ இலையோ உரை. 
 • 7. அப்பாலுன் சித்தம் அறியேன் எனக்கம்மை 
  அப்பாநின் தாளன்றி யார்கண்டாய் – இப்பாரில் 
  சாதிஉரு வாக்குந் தளைஅவிழ்த்துத் தன்மயமாம் 
  சோதிஉரு வாக்குந் துணை. 
 • 8. பேரறிவால் கண்டும் பெரியோர் அறியாரேல் 
  யாரறிவார் யானோ அறிகிற்பேன் சீர்கொள் 
  வெளியாய் வெளிக்குள் வெளியாய் ஒளிக்குள் 
  ஒளியாகி நின்ற உனை. 
 • 9. வந்தித்தேன்131 பிட்டுகந்த வள்ளலே நின்னடியான் 
  சிந்தித்தேன் என்றல் சிரிப்பன்றோ – பந்தத்தாஞ் 
  சிந்துசிந்திப் பித்தெனது சிந்தையுணின் பொன்னருளே 
  வந்துசிந்திப் பித்தல் மறந்து. 
 • 10. தேனென்ற இன்சொல் தெரிந்துநினைப் பாடுகின்றேன் 
  நானென் றுரைத்தல் நகைஅன்றோ – வான்நின்ற 
  ஒண்பொரு­ உள்ளம் உவந்தருளால் இன்சொல்லும் 
  வண்பொருளும் ஈதல் மறந்து. 
 • 11. அண்டங்க ளோஅவற்றின் அப்பாலோ இப்பாலோ 
  பண்டங்க ளோசிற் பரவெளியோ – கண்தங்க 
  வெம்பெருமால் நீத்தவர்தம் மெய்யுளமோ தையலொடும் 
  எம்பெருமான் நீவாழ் இடம். 
 • 12. பூதமெங்கே மற்றைப் புலனெங்கே பல்லுயிரின் 
  பேதமெங்கே அண்டமெனும் பேரெங்கே – நாதமெங்கே 
  மன்வடிவ மெங்கே மறையெங்கே வான்பொரு­ 
  பொன்வடிவம் கொள்ளாத போது. 
 • 13. பேருருவோ சோதிப் பிழம்பாகும் சின்மயத்தின் 
  சீருருவோ தேவர் திருவுருவம் – நேருருவில் 
  சால்புறச்சேர் அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம்நும் 
  கால்விரற்பால் நின்றொடுங்குங் கால். 
 • 14. இன்றோ பகலோ இரவோ வருநாளில் 
  என்றோ அறியேன் எளியேனே – மன்றோங்கும் 
  தாயனையாய் நின்னருளாம் தண்ணமுதம் உண்டுவந்து 
  நாயனையேன் வாழ்கின்ற நாள். 
 • 15. மண்ணாசை வெற்பே மறிகடலே பொன்னாசை 
  பெண்ணாசை ஒன்றேஎன் பேராசை – நண்ணாசை 
  விட்டார் புகழும் விடையாய்நான் பொய்யாசைப் 
  பட்டால் வருமே பதம். 
 • 16. தந்தையாய் என்னுடைய தாயாய்த் தகைசான்ற 
  சிந்தையாய் என்னருமைத் தேசிகனாய் – முந்தையாய் 
  நீடு மறைமுதலாய் நின்றாயென் னேநெஞ்சம் 
  வாடுமெனை ஆட்கொள்ளா வாறு. 
 • 17. ஊட்டுகின்ற வல்வினையாம் உட்கயிற்றால் உள்ளிருந்தே 
  ஆட்டுகின்ற நீதான் அறிந்திலையோ – வாட்டுகின்ற 
  அஞ்சுபுல வேடர்க் கறிவைப் பறிகொடுத்தென் 
  நெஞ்சுபுலர்ந் தேங்கு நிலை. 
 • 18. ஆமோ அலவோ அறியேன் சிறியேனான் 
  தாமோ தரனும் சதுமுகனும் – தாமே 
  அடியா தரிக்கும் அரசேநின் ஏவல் 
  அடியார்குற் றேவலடி யன். 
 • 19. உன்னால் எனக்காவ துண்டதுநீ கண்டதுவே 
  என்னால் உனக்காவ தேதுளது – சொன்னால்யான் 
  தந்தார்வத் தோடும் தலைமேற்கொண் டுய்கிற்பேன் 
  எந்தாயிங் கொன்றுமறி யேன். 
 • 20. சென்றுரைப்பார் சொல்லில் சிறியான் பயமறியான் 
  என்றுரைப்பார் ஆங்கதுமற் றென்னளவே – மன்றகத்தோய் 
  அஞ்சேல் விழியாரை அந்தகனென் பார்மொழியை 
  அஞ்சேன் சிறிதும் அறிந்து. 
 • 21. எந்தாய்நின் அன்பர்தமக் கின்னமுதம் இட்டேத்திச் 
  சிந்தா நலமொன்றுஞ் செய்தறியேன் – நந்தாச் 
  சுவருண்ட மண்போலும் சோறுண்டேன் மண்ணில் 
  எவருண் டெனைப்போல் இயம்பு. 
 • 22. உப்பிருந்த ஓடோ ஓதியோ உலாப்பிணமோ 
  வெப்பிருந்த காடோ வினைச்சுமையோ – செப்பறியேன் 
  கண்ணப்ப ருக்குக் கனியனையாய் நிற்பணியா 
  துண்ணப் பருக்கும் உடம்பு. 
 • 23. ஏலார் மனைதொறும்போய் ஏற்றெலும்புந் தேயநெடுங் 
  காலாய்த் திரிந்துழலுங் கால்கண்டாய் – மாலாகித் 
  தொண்டே வலஞ்செய்கழல் தோன்றலே நின்கோயில் 
  கண்டே வலம்செய்யாக் கால். 
 • 24. ஏசும் பிறர்மனையில் ஏங்கஅவர் ஈயுமரைக் 
  காசும் பெறவிரிக்கும் கைகண்டாய் – மாசுந்த 
  விண்டுஞ் சிரங்குனிக்கும் வித்தகனே நின்தலத்தைக் 
  கண்டுஞ் சிரங்குவியாக் கை. 
 • 25. வெங்கோடை ஆதபத்தின் வீழ்நீர் வறந்துலர்ந்து 
  மங்கோடை யாதல் வழக்கன்றோ – எங்கோநின் 
  சீர்சிந்தாச் சேவடியின் சீர்கேட்டும் ஆனந்த 
  நீர்சிந்தா வன்கண் நிலை. 
 • 26. வாயன்றேல் வெம்மலஞ்செல் வாய்அன்றேல் மாநரக 
  வாயன்றேல் வல்வெறிநாய் வாயென்பாம் – தாயென்றே 
  ஊழ்த்தாதா ஏத்தும் உடையாய் சிவஎன்றே 
  வாழ்த்தாதார் நாற்றப்பாழ் வாய். 
 • 27. வீட்டார் இறைநீ விடைமேல் வரும்பவனி 
  காட்டா தடைத்த கதவன்றோ – நாட்டாதி 
  நல்லத் துளையா நதிச்சடையாய் என்னுஞ்சீர்ச் 
  செல்லத் துளையாச் செவி. 
 • 28. புல்லங் கணநீர்ப் புழையென்கோ புற்றென்கோ 
  சொல்லும் பசுமட் டுளையென்கோ – சொல்லுஞ்சீர் 
  வீயாத பிஞ்ஞகப்பேர் மெல்லினத்தின் நல்லிசைதான் 
  தோயாத நாசித் துளை. 
 • 29. தோற்றமிலாக் கண்ணுஞ் சுவையுணரா நாவுதிகழ் 
  நாற்றம் அறியாத நாசியுமோர் – மாற்றமுந்தான் 
  கேளாச் செவியுங்கொள் கீழ்முகமே நீற்றணிதான் 
  மூளாது பாழ்த்த முகம். 
 • 30. மான்றாம் உலக வழக்கின் படிமதித்து 
  மூன்றா வகிர்ந்தே முடைநாற – ஊன்றா 
  மலக்கூடை ஏற்றுகினு மாணாதே தென்பால் 
  தலக்கூடல் தாழாத் தலை. 
 • 31. கல்லென்கோ நீரடைக்குங் கல்லென்கோ கான்கொள்கருங் 
  கல்லென்கோ காழ்வயிரக் கல்லென்கோ – சொல்லென்கோ 
  இன்றா லெனிலோ எடுத்தாளெம் மீன்றாணேர் 
  நின்தாள் நினையாத நெஞ்சு. 
 • 32. சொல்லுகின்ற உள்ளுயிரைச் சோர்வுற் றிடக்குளிர்ந்து 
  கொல்லுகின்ற நஞ்சில் கொடிதன்றோ – ஒல்லுமன்றத் 
  தெம்மானின் தாட்கமல மெண்ணாது பாழ்வயிற்றில் 
  சும்மா அடைக்கின்ற சோறு. 
 • 33. சோர்படைத்துச் சோறென்றால் தொண்டைவிக்கிக் கொண்டுநடு 
  மார்படைத்துச் சாவுகினும் மாநன்றே – சீர்படைக்க
  எண்ணுவார் எண்ணும் இறைவாநின் தாளேத்தா 
  துண்ணுவார் உண்ணும் இடத்து. 
 • 34. ஓகோ கொடிதே உறும்புலையர் இல்லினிடத் 
  தேகோ வதைத்துண் செயலன்றோ – வாகோர்தம் 
  வாழ்மனையில் செல்லாது வள்ளனினை ஏத்தாதார் 
  பாழ்மனையில் சென்றுண் பது. 
 • 35. வீயுமிடு காட்டகத்துள் வேம்பிணத்தின் வெந்தசையைப் 
  பேயுமுடன் உண்ணஉண்ணும் பேறன்றோ – தோயுமயல் 
  நீங்கஅருள் செய்வோய்வெண்ணீறணியார் தீமனையில் 
  ஆங்கவரோ டுண்ணு மது. 
 • 36. கண்குழைந்து வாடும் கடுநரகின்பேருரைக்கில் 
  ஒண்குழந்தை யேனுமுலை உண்ணாதால் – தண்குழைய 
  பூண்டாதார்க் கொன்றைப் புரிசடையோய் நின்புகழை 
  வேண்டாதார் வீழ்ந்து விரைந்து. 
 • 37. கண்ணுதலே நின்தாள் கருதாரை நேசிக்க 
  எண்ணுதலே செய்யேன்மற் றெண்ணுவனேல் – மண்ணுலகில் 
  ஆமிடத்து நின்னடியார்க் காசையுரைத் தில்லையென்பார் 
  போமிடத்திற் போவேன் புலர்ந்து. 
 • 38. அங்கணனே நின்னடிக்கோர் அன்பிலரைச் சார்ந்தோர்தம் 
  வங்கணமே132 வைப்பதினான் வைத்தேனேல் – அங்கணத்தில் 
  நீர்போல் எனது நிலைகெடுக நிற்பழிசொற் 
  றார்போ லழிக தளர்ந்து. 
 • 39. பூவைவிட்டுப் புல்லெடுப்பார் போலுன் திருப்பாதத் 
  தேவைவிட்டு வெம்பிறவித் தேவர்களைக் – கோவையிட்டுக் 
  கூவுவார் மற்றவரைக் கூடியிடேன் கூடுவனேல் 
  ஓவுவா ராவ133 லுனை. 
 • 40. யாதோ கனற்கண் யமதூதர் காய்ச்சுகருந் 
  தாதோ தழற்பிழம்போ தானறியேன் – மீதோங்கு 
  நாட்டார்தார்க் கொன்றை நதிச்சடையோய் அஞ்செழுத்தை 
  நாட்டாதார் வாய்க்கு நலம். 
 • 41. என்னெஞ்சோர் கோயில் எனக்கொண்டோய் நின்நினையார் 
  தன்னெஞ்சோ கல்லாமச் சாம்பிணத்தார் – வன்நெஞ்சில் 
  சார்ந்தவர்க்கும் மற்றவரைத் தானோக்கி வார்த்தைசொல 
  நேர்ந்தவர்க்கும் கல்லாகும் நெஞ்சு. 
 • 42. வெள்ளமுதும் தேனும் வியன்கரும்பும் முக்கனியின் 
  உள்ளமுதும் தெள்ளமுதும் ஒவ்வாதால் கள்ளமிலா 
  நின்னன்பர் தம்புகழின் நீள்மதுரந் தன்னைஇனி 
  என்னென்ப தையா இயம்பு. 
 • 43. பண்ணாலுன் சீரினைச்சம் பந்தர்சொல வெள்ளெலும்பு 
  பெண்ணான தென்பார் பெரிதன்றே – அண்ணாஅச் 
  சைவவடி வாஞான சம்பந்தர் சீருரைக்கில் 
  தெய்வவடி வாஞ்சாம்பர் சேர்ந்து. 
 • 44. எங்கோவே யான்புகலி எம்பெருமான் தன்மணத்தில் 
  அங்கோர் பொருட்சுமையாள் ஆனேனேல் – இங்கேநின் 
  தாள்வருந்த வேண்டேன் தடைபட்டேன் ஆதலினிந் 
  நாள்வருந்த வேண்டுகின்றேன் நான். 
 • 45. பூவுக் கரையரும்வான் புங்கவரும் போற்றுதிரு 
  நாவுக் கரையரெனு நன்னாம – மேவுற்ற 
  தொண்டர்க்கு நீகட்டுச் சோறெடுத்தாய் என்றறிந்தோ 
  தொண்டர்க்குத் தொண்டனென்பார் சொல். 
 • 46. எம்பரவை134 யோமண் ணிடந்தலைந்தான் சுந்தரனார் 
  தம்பரவை வீட்டுத் தலைக்கடையாய் – வெம்பணையாய் 
  வாயிற் படியாய் வடிவெடுக்க நேர்ந்திலனே 
  மாயப்பெயர் நீண்ட மால். 
 • 47. நண்ணித் தலையால் நடக்கின்றோம் என்பதெங்கள் 
  மண்ணில் பழைய வழக்கங்காண் – பண்ணிற்சொல் 
  அம்மையார் வாமத்தோய் ஆயினுமுன் காரைக்கால் 
  அம்மையார் போனடந்தார் ஆர். 
 • 48. வேத முடிவோ விளங்கா கமமுடிவோ 
  நாத முடிவோ நவில்கண்டாய் – வாதமுறு 
  மாசகர்க்குள் நில்லா மணிச்சுடரே மாணிக்க 
  வாசகர்க்கு நீஉரைத்த வாறு. 
 • 49. ஆர்கொண்டார் சேய்க்கறியிட் டாரே சிறுத்தொண்டப் 
  பேர்கொண்டார் ஆயிடிலெம் பெம்மானே – ஓர்தொண்டே 
  நாய்க்குங் கடைப்பட்ட நாங்களென்பேம் எங்கள்முடை 
  வாய்க்கிங் கிஃதோர் வழக்கு. 
 • 50. கோள்கொண்ட நஞ்சங் குடியேனோ கூர்கொண்ட 
  வாள்கொண்டு வீசி மடியேனோ – கீள்கொண்ட 
  அங்கோவ ணத்தழகா அம்பலவா நின்புகழை 
  இங்கோதி வாழ்த்தாத யான். 
 • 51. ஆயாக் கொடியேனுக் கன்புடையாய் நீஅருளிங் 
  கீயாக் குறையே இலைகண்டாய் – மாயாற்கும் 
  விள்ளாத் திருவடிக்கீழ் விண்ணப்பம் யான்செய்து 
  கொள்ளாக் குறையே குறை. 
 • 52. பெற்றிடுதாய் போல்வதுநின் பெற்றியென்பேன் பிள்ளையது 
  மற்றழுதால் கேட்டும் வராதங்கே – சற்றிருக்கப் 
  பெற்றாள் பொறுப்பள் பிரானீ பொறுக்கினுநின் 
  பொற்றாள் பொறாஎம் புலம்பு. 
 • 53. பொன்போல் பொறுமையுளார் புந்திவிடாய் நீஎன்பார் 
  என்போல் பொறுமையுளார் யார்கண்டாய் – புன்போக 
  அல்லாம் படிசினங்கொண் டாணவஞ்செய் இன்னாமை 
  எல்லாம் பொறுக்கின்றேன் யான். 
 • 54. முன்மணத்தில் சுந்தரரை முன்வலுவில் கொண்டதுபோல் 
  என்மணத்தில் நீவந் திடாவிடினும் – நின்கணத்தில் 
  ஒன்றும் ஒருகணம்வந் துற்றழைக்கில் செய்ததன்றி 
  இன்றும் ஒருமணஞ்செய் வேன். 
 • 55. செய்யார் அழலேநின் செம்மேனி என்னினும்என் 
  அய்யாநின் கால்பிடித்தற் கஞ்சேன்காண் – மெய்யாஇஞ் 
  ஞான்றுகண்டு நான்மகிழ நந்தொண்டன் என்றெனையும் 
  ஏன்றுகொண் டால்போதும் எனக்கு. 
 • 56. என்பாலோ என்பால் இராதோடு கின்றமனத் 
  தின்பாலோ அம்மனத்தைச் சேர்மாயை – தன்பாலோ 
  யார்பால் பிழையுளதோ யானறியேன் என்னம்மை 
  ஓர்பால் கொளநின்றோய் ஓது. 
 • 57. நாணவத்தி னேன்றனையோ நாயேனை மூடிநின்ற 
  ஆணவத்தை யோநான் அறியேனே – வீணவத்தில் 
  தீங்குடையாய் என்னஇவண் செய்பிழையை நோக்கிஅருட் 
  பாங்குடையாய் தண்டிப் பது. 
 • 58. எச்சம் பெறுமுலகோர் எட்டிமர மானாலும் 
  பச்சென் றிருக்கப் பகர்வார்காண் – வெச்சென்ற 
  நஞ்சனையேன் குற்றமெலாம் நாடாது நாதஎனை 
  அஞ்சனையேல் என்பாய் அமர்ந்து. 
 • 59. கற்றறியேன் நின்னடிச்சீர் கற்றார் கழகத்தில் 
  உற்றறியேன் உண்மை உணர்ந்தறியேன் – சிற்றறிவேன் 
  வன்செய்வேல் நேர்விழியார் மையலினேன் மாதேவா 
  என்செய்வேன் நின்னருளின் றேல். 
 • 60. மெய்தான் உடையோர் விரும்புகின்ற நின்அருளென் 
  செய்தால் வருமோ தெரியேனே – பொய்தாவு 
  நெஞ்சினேன் மன்றுள் நிருத்தா நினைக்கேட்க 
  அஞ்சினேன் அன்பின்மை யால். 
 • 61. மாதேவா ஓவா மருந்தேவா மாமணிஇப் 
  போதேவா என்றே புலம்புற்றேன் – நீதாவா 
  யானாலுன் சித்த மறியேன் உடம்பொழிந்து 
  போனாலென் செய்வேன் புகல். 
 • 62. கொன்செய்தாற் கேற்றிடுமென் குற்றமெலாம் ஐயஎனை 
  என்செய்தால் தீர்ந்திடுமோ யானறியேன் – முன்செய்தோய் 
  நின்பால் எனைக்கொடுத்தேன் நீசெய்க அன்றிஇனி 
  என்பால் செயலொன் றிலை. 
 • 63. எண்ணிலெளி யேன்தவிர எல்லா உயிர்களுநின் 
  தண்ணிலகுந் தா­ழல் சார்ந்திடுங்காண் – மண்ணில்வருந் 
  தீங்கென்ற எல்லாமென் சிந்தையிசைந் துற்றனமற் 
  றாங்கொன்றும் இல்லாமை யால். 
 • 64. தாரம்விற்றுஞ் சேய்விற்றுந் தன்னைவிற்றும் பொய்யாத 
  வாரம்வைத்தான் முன்னிங்கோர் மன்னனென்பர் – நாரம்வைத்த 
  வேணிப் பிரானதுதான் மெய்யாமேல் அன்றெனைநீ 
  ஏணிற் பிறப்பித்த தில். 
 • 65. உள்ளொன்ற நின்னடிக்கன் புற்றறியேன் என்னுளத்தின் 
  வெள்ளென்ற வன்மை விளங்காதோ – நள்ளொன்ற 
  அச்சங்கொண் டேனைநினக் கன்பனென்பர் வேழத்தின் 
  எச்சங்கண் டாற்போல வே. 
 • 66. நீத்தாடுஞ்136 செஞ்சடையாய் நீள்வேடங் கட்டிவஞ்சக் 
  கூத்தாடு கின்றேனைக் கொண்டுசிலர் – கூத்தாநின் 
  பத்தனென்பர் என்னோ பகல்வேடத் தார்க்குமிங்கு 
  வித்தமிலா137 நாயேற்கும் வேறு. 
 • 67. அன்புடையார் இன்சொல் அமுதேறு நின்செவிக்கே 
  இன்புடையாய் என்பொய்யும் ஏற்குங்கொல் – துன்புடையேன் 
  பொய்யுடையேன் ஆயினுநின் பொன்னருளை வேண்டுமொரு 
  மெய்யுடையேன் என்கோ விரைந்து. 
 • 68. என்னா ருயிர்க்குயிராம் எம்பெருமான் நின்பதத்தை 
  உன்னார் உயிர்க்குறுதி உண்டோதான் – பொன்னாகத் 
  தார்க்கும் சதுமுகர்க்கும் தானத்த138வர்க்குமற்றை 
  யார்க்கும் புகலுன் அருள். 
 • 69. வெள்ளைப் பிறைஅணிந்த வேணிப் பிரானேநான் 
  பிள்ளைப் பிராயத்தில் பெற்றாளை – எள்ளப் 
  பொறுத்தாள்அத் தாயில் பொறுப்புடையோய் நீதான் 
  வெறுத்தால் இனிஎன்செய் வேன். 
 • 70. ஆயிரமன்றேநூறும் அன்றேஈ ரைந்தன்றே 
  ஆயிரம்பேர் எந்தைஎழுத் தைந்தேகாண் – நீஇரவும் 
  எல்லு நினைத்தியென ஏத்துகினும் எந்தாய்வீண் 
  செல்லுமனம் என்செய்கேன் செப்பு. 
 • 71. வஞ்சந் தருங்காம வாழ்க்கையிடைச் சிக்கியஎன் 
  நெஞ்சந் திருத்தி நிலைத்திலையே – எஞ்சங் 
  கரனே மழுக்கொள் கரனே அரனே 
  வரனே சிதம்பரனே வந்து. 
 • 72. தாழ்விக்கும் வஞ்சச் சகமால் ஒழித்தென்னை 
  வாழ்விக்கும் நல்ல மருந்தென்கோ – வீழ்விக்கும் 
  ஈங்கான மாயை இகந்தோர்க் கருள்வோய்நின் 
  பாங்கான செம்பொற் பதம். 
 • 73. ஏசொலிக்கு மானிடனாய் ஏன்பிறந்தேன் தொண்டர்கடந் 
  தூசொலிப்பான் கல்லாகத் தோன்றிலனே – தூசொலிப்பான் 
  கல்லாகத் தோன்றுவனேல் காளகண்டா நாயேனுக் 
  கெல்லா நலமுமுள தே. 
 • 74. குற்றம் பலசெயினுங் கோபஞ் செயாதவருள் 
  சிற்றம் பலமுறையுஞ் சிற்பரனே – வெற்றம்பல் 
  பொய்விட்டால் அன்றிப் புரந்தருளேன் என்றெனைநீ 
  கைவிட்டால் என்செய்கேன் காண். 
 • 75. தீக்குணத்தார் யாவருமென் சீடரெனில் என்னுடைய 
  தீக்குணத்தின் எல்லைஎவர் தேர்கிற்பார் – ஊக்கமிகு 
  நல்லோர்க் களிக்கு நதிச்சடையோய் எற்கருளில் 
  எல்லோர்க்கும் ஐயுறவா மே. 
 • 76. இன்படையான் றன்புடையான் என்றேழை யேன்தலைமேல் 
  அன்புடையாய் நீயமைப்பித் தாயிதற்கு – வன்படையா 
  தெவ்வண்ணம் நின்னெஞ் சிசைந்ததோ அந்நாளில் 
  இவ்வண்ணம் என்றறிகி லேன். 
 • 77. ஏய்ப்பிறப்பொன் றில்லாதோய் என்பிறப்பின் ஏழ்மடங்கோர் 
  பேய்ப்பிறப்பே நல்ல பிறப்பந்தோ – வாய்ப்புலகம் 
  வஞ்சமெனத் தேக மறைத்தடிமண் வையாமல் 
  அஞ்சிநின்னோ டாடும் அது. 
 • 78. கோடும் பிறைச்சடையோய் கோளுங் குறும்புஞ்சாக் 
  காடும் பிணிமூப்புங் காணார்காண் – நீடுநினைக் 
  கண்டார் அடிப்பொடியைக் கண்டார் திருவடியைக்
  கண்டார் வடிவுகண்டார் கள். 
 • 79. மாலெங்கே வேதனுயர் வாழ்வெங்கே இந்திரன்செங் 
  கோலெங்கே வானோர் குடியெங்கே – கோலஞ்சேர் 
  அண்டமெங்கே அவ்வவ் வரும்பொருளெங் கேநினது 
  கண்டமங்கே நீலமுறாக் கால். 
 • 80. எவ்வேளை யோவருங்கூற் றெம்பாலென் றெண்ணுகின்ற 
  அவ்வேளை தோறும் அழுங்குற்றேன் – செவ்வேளை 
  மிக்களித்தோய் நின்கழற்கால் வீரத்தை எண்ணுதொறும் 
  எக்களித்து வாழ்கின்றேன் யான். 
 • 81. துற்சங்கத் தோர்கணமுந் தோயாது நின்னடியர் 
  சற்சங்கத் தென்றனைநீ தான்கூட்டி – நற்சங்கக் 
  காப்பான் புகழுன் கழற்புகழைக் கேட்பித்துக் 
  காப்பாய் இஃதென் கருத்து. 
 • 82. என்னமுதே முக்கண் இறையே நிறைஞான 
  இன்னமுதே நின்னடியை ஏத்துகின்றோர் – பொன்னடிக்கே 
  காதலுற்றுத் தொண்டுசெயக் காதல்கொண்டேன் எற்கரு­ 
  காதலுற்றுச் செய்தல் கடன். 
 • 83. ஆரா அமுதே அருட்கடலே நாயேன்றன் 
  பேராத வஞ்சப் பிழைநோக்கி – யாரேனு 
  நின்போல்வார் இல்லாதோய் நீயே புறம்பழித்தால் 
  என்போல்வார் என்சொல்லார் ஈங்கு. 
 • 84. மெய்யாக நின்னைவிட வேறோர் துணையில்லேன் 
  ஐயா அதுநீ அறிந்ததுகாண் – பொய்யான 
  தீதுசெய்வேன் தன்பிழையைச் சித்தங் குறித்திடில்யான் 
  யாதுசெய்வேன் அந்தோ இனி. 
 • 85. திண்ணம் அறியாச் சிறியேன் உளத்திருக்கும் 
  எண்ணம் அறிந்தாய் இரங்குகிலாய் – அண்ணலுன்பால் 
  நித்தம் இரங்காஎன் நெஞ்சமர்ந்த தாலோநின் 
  சித்தம் இரங்காச் செயல். 
 • 86. கொன்னஞ்சேன் தன்பிழையைக் கூர்ந்துற்று நானினைக்கில் 
  என்நெஞ்சே என்னை எரிக்குங்காண் – மன்னுஞ்சீர் 
  எந்தாய்நின் சித்தத்திற் கேதாமோ நானறியேன் 
  சிந்தா குலனென்செய் வேன். 
 • 87. நின்னன்பர் தம்பால் நிறுத்துதியோ அன்றிஎனைப் 
  பொன்னன்பர் தம்பால் புணர்த்துதியோ – பொன்னன்பர் 
  வைவமே என்னும் வறியேன் அறியேனென் 
  தெய்வமே நின்றன் செயல். 
 • 88. என்சிறுமை நோக்கா தெனக்கருளல் வேண்டுமென்றே 
  நின்பெருமை நோக்கிஇங்கு நிற்கின்றேன் – என்பெரும 
  யாதோநின் சித்தம் அறியேன் அடியேற்கெப் 
  போதோ அருள்வாய் புகல். 
 • 89. எந்தாயென் குற்றமெலாம் எண்ணுங்கால் உள்நடுங்கி 
  நொந்தா குலத்தின் நுழைகின்றேன் – சிந்தாத 
  காள மகிழ்நின் களக்கருணை எண்ணுதொறும் 
  மீளமகிழ் கின்றேன் விரைந்து. 
 • 90. எள்ளலே என்னினுமோர் ஏத்துதலாய்க் கொண்டருளெம் 
  வள்ளலே என்றனைநீ வாழ்வித்தால் – தள்ளலே 
  வேண்டுமென யாரே விளம்புவார் நின்னடியர் 
  காண்டுமெனச் சூழ்வார் களித்து. 
 • 91. வேணிக்க மேவைத்த வெற்பே விலையில்லா 
  மாணிக்க மேகருணை மாகடலே – மாணிக்கு 
  முன்பொற் கிழியளித்த முத்தேஎன் ஆருயிர்க்கு 
  நின்பொற் கழலே நிலை. 
 • 92. முத்தேவர் போற்று முதற்றேவ நின்னையன்றி 
  எத்தேவர் சற்றே எடுத்துரைநீ – பித்தேன்செய் 
  குற்றமெலாம் இங்கோர் குணமாகக் கொண்டென்னை 
  அற்றமிலா தாள்கின் றவர். 
 • 93. கங்கைச் சடையாய்முக் கண்ணுடையாய் கட்செவியாம் 
  அங்கச் சுடையாய் அருளுடையாய் – மங்கைக் 
  கொருகூ றளித்தாய் உனைத்தொழுமிந் நாயேன் 
  இருகூ றளித்தேன் இடர்க்கு. 
 • 94. பேசத் தெரியேன் பிழையறியேன் பேதுறினும்
  கூசத் தெரியேன் குணமறியேன் – நேசத்தில் 
  கொள்ளுவார் உன்னடிமைக் கூட்டத்தார் அல்லாதார் 
  எள்ளுவார் கண்டாய் எனை. 
 • 95. ஊணே உடையேஎன் றுட்கருதி வெட்கமிலேன் 
  வீணேநன் னாளை விடுகின்றேன் – காணேனின் 
  செம்பாத மேஎன்றுந் தீராப் பொருளென்று 
  நம்பாத நாயடியேன் நான். 
 • 96. சிவமே சிவஞானச் செல்வமே அன்பர் 
  நவமே தவமே நலமே நவமாம் 
  வடிவுற்ற தேவேநின் மாக்கருணை யன்றோ 
  படிவுற்ற என்னுட் பயன். 
 • 97. கோளாக்கிக் கொள்ளுங் கொடியே னையுநினக்கோர் 
  ஆளாக்கிக் கொள்ளற் கமைவாயேல் – நீளாக்குஞ்
  செங்கேச வேணிச் சிவனேஎன் ஆணவத்திற் 
  கெங்கே இடங்காண் இயம்பு. 
 • 98. திண்ணஞ்சற் றீந்திடநின் சித்தம் இரங்காத 
  வண்ணஞ்சற் றேதெரிய வந்ததுகாண் – எண்ணெஞ்சில் 
  இத்தனையு மென்வினைகள் நீங்கில் இருக்கஅண்டம் 
  எத்தனையும் போதாமை என்று. 
 • 99. இண்டைச் சடையோய் எனக்கருள எண்ணுதியேல் 
  தொண்டைப் பெறுமென் துயரெல்லாம் – சண்டைக்கிங் 
  குய்ஞ்சே139 மெனஓடும் ஓட்டத்திற் கென்னுடைய 
  நெஞ்சே பிறகிடுங்காண் நின்று. 
 • 100. கண்ணா ணிழுதைகள்பாற் காட்டிக் கொடுக்கிலெனை 
  அண்ணா அருளுக் கழகன்றே – உண்ணாடு 
  நின்னடியார் கூட்டத்தில் நீரிவனைச் சேர்த்திடுமின் 
  என்னடியான் என்பாய் எடுத்து. 
 • 101. கண்ணப்பன் ஏத்துநுதற் கண்ணப்ப மெய்ஞ்ஞான 
  விண்ணப்ப நின்றனக்கோர் விண்ணப்பம் – மண்ணிற்சில் 
  வானவரைப் போற்றும் மதத்தோர் பலருண்டு 
  நானவரைச் சேராமல் நாட்டு. 
 • 102. பொன்னின் றொளிரும் புரிசடையோய் நின்னையன்றிப் 
  பின்னொன் றறியேன் பிழைநோக்கி – என்னை 
  அடித்தாலு நீயே அணைத்தாலு நீயே 
  பிடித்தேனுன் பொற்பாதப் பேறு. 
 • 103. துற்குணத்தில் வேறு தொடர்வேன் எனினுமற்றை 
  நற்குணத்தில் உன்சீர் நயப்பேன்காண் – சிற்குணத்தோய் 
  கூற்றுதைத்த நின்பொற் குரைகழற்பூந் தாளறிக 
  வேற்றுரைத்தே னில்லை விரித்து. 
 • 104. இப்பாரில் என்பிழைகள் எல்லாம் பொறுத்தருளென் 
  அப்பாநின் தாட்கே அடைக்கலங்காண் – இப்பாரில் 
  நானினது தா­ழல் நண்ணுமட்டும் நின்னடியர் 
  பானினது சீர்கேட்கப் பண்