Thiruvasakam – Keerthith thiru akaval

கீர்த்தித் திரு அகவல்
(தில்லையில் அருளியது – நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா)

தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி 
பல் உயிர் எல்லாம் பயின்றனன் ஆகி 
எண்இல் பல்குணம் எழில்பெற விளங்கி 
மண்ணும் விண்ணும் வானோர் உலகும் 
துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும் ⁠5 

என்னுடை இருளை ஏறத்துரந்தும் 
அடியார் உள்ளத்து அன்பு மீதூரக் 
குடியாக் கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும் 
மன்னும் மாமலை மகேந்திரம் அதனில் 
சொன்ன ஆகமம் தோற்றுவித்து அருளியும் ⁠10 

கல்லா டத்துக் கலந்து இனிது அருளி 
நல்லா ளோடு நயப்புறவு எய்தியும் 
பஞ்சப் பள்ளியில் பால்மொழி தன்னொடும் 
எஞ்சாது ஈண்டும் இன்அருள் விளைத்தும் 
கிராத வேடமொடு கிஞ்சுக வாயவள் ⁠15 

விராவு கொங்கை நல்தடம் படிந்தும் 
கேவேடர் ஆகிக் கெளிறது படுத்தும் 
மாவேட்டு ஆகிய ஆகமம் வாங்கியும் 
மற்றவை தம்மை மகேந்திரத்து இருந்து 
உற்ற ஐம் முகங்களாள் பணித்து அருளியும் ⁠20 

நந்தம் பாடியில் நான் மறையோனாய் 
அந்தமில் ஆரியனாய் அமர்ந்து அருளியும் 
வேறு வேறு உருவும் வேறுவேறு இயற்கையும் 
நூறு நூறு ஆயிரம் இயல்பினது ஆகி 
ஏறு உடை ஈசன் இப்புவனியை உய்யக் ⁠25 

கூறு உடை மங்கையும் தானும் வந்தருளிக் 
குதிரையைக் கொண்டு குடநாடு அதன்மிகைக் 
சதுர்படத் சாத்தாய்த் தான் எழுந்தருளியும் 
வேலம் புத்தூர் விட்டேறு அருளிக் 
கோலம் பொலிவு காட்டிய கொள்கையும் ⁠30 

தர்ப்பணம் அதனில் சாந்தம் புத்தூர் 
வில்பொரு வேடற்கு ஈந்த விளைவும் 
மொக்கணி அருளிய முழுத்தழல் மேனி 
சொக்கது ஆகக் காட்டிய தொன்மையும் 
அரியொடு பிரமற்கு அளவு அறி ஒண்ணா ⁠35 

நரியைக் குதிரை ஆக்கிய நன்மையும் 
ஆண்டுகொண்டருள அழகுறு திருவடி 
பாண்டியன் தனக்குப் பரிமாவிற்று 
ஈண்டு கனகம் இசையப் பெறா அது 
ஆண்டான் எம்கோன் அருள்வழி இருப்பத் ⁠40 

தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும் 
அந்தணன் ஆகி ஆண்டுகொண்டருளி 
இந்திர ஞாலம் காட்டிய இயல்பும் 
மதுரைப் பெருநல் மாநகர் இருந்து 
குதிரைச் சேவகன் ஆகிய கொள்கையும் ⁠45 

ஆங்கது தன்னில் அடியவர்க்கு ஆகப் 
பாங்காய் மண் சுமந்தருளிய பரிசும் 
உத்தர கோச மங்கையுள் இருந்து 
வித்தக வேடங் காட்டிய இயல்பும் 
பூவணம் அதனில் பொலிந்து இருந்து அருளித் ⁠50 

தூவண மேனி காட்டிய தொன்மையும் 
வாத வூரினில் வந்து இனிது அருளிப் 
பாதச் சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும் 
திரு ஆர் பொருந்துறைச் செல்வன் ஆகிக் 
கரு ஆர் சோதியில் கரந்த கள்ளமும் ⁠55 

பூவலம் அதனில் பொலிந்து இனிது அருளிப் 
பாவம் நாசம் ஆக்கிய பரிசும் 
தண்ணீர்ப் பந்தல் சயம்பெற வைத்து 
நல்நீர்ச் சேவகன் ஆகிய நன்மையும் 
விருந்தினன் ஆகி வெண்காடு அதனில் ⁠60 

குருந்தின் கீழ் அன்றிருந்த கொள்கையும் 
பட்ட மங்கையில் பாங்காய் இருந்து அங்கு 
அட்ட மாசித்தி அருளிய அதுவும் 
வேடுவன் ஆகி வேண்டு உருக் கொண்டு 
காடு அது தன்னில் கரந்த உள்ளமும் ⁠65 

மெய்க் காட்டிட்டு வேண்டு உருக் கொண்டு 
தக்கான் ஒருவன் ஆகிய தன்மையும் 
ஓரி ஊரில் உகந்து இனிது அருளி 
பாரிரும் பாலகன் ஆகிய பரிசும் 
பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்தும் ⁠70 

தேவூர்த் தென்பால் திகழ்தரு தீவில் 
கோவார் கோலம் கொண்ட கொள்கையும் 
தேன் அமர் சோலைத் திரு ஆரூரில் 
ஞானம் தன்னை நல்கிய நன்மையும் 
இடைமருது அதனில் ஈண்ட இருந்து ⁠75 

படிமப் பாதம் வைத்த அப்பரிசும் 
ஏகம் பத்தில் இயல்பாய் இருந்து 
பாகம் பெண்ணோடு ஆயின பரிசும் 
திருவாஞ்சியத்தில் சீர்பெற இருந்து 
மருவார் குழலியொடு மகிழ்ந்த வண்ணமும் ⁠80 

சேவகன் ஆகித் திண்சிலை ஏந்திப் 
பாவகம் பலபல காட்டிய பரிசும் 
கடம்பூர் தன்னில் இடம்பெற இருந்தும் 
ஈங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் 
ஐயாறு அதனில் சைவன் ஆகியும் ⁠85 

துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் 
திருப்பனை ஊரில் விருப்பன் ஆகியும் 
கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் 
கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காது இருந்தும் 
புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் ⁠90 

குற்றாலத்துக் குறியாய் இருந்தும் 
அந்தமில் பெருமை அழல் உருக் கரந்து 
சுந்தர வேடத்து ஒருமுதல் உருவுகொண்டு 
இந்திர ஞாலம் போலவந்து அருளி 
எவ்வெவர் தன்மையும் தன்வயிர் படுத்துத் ⁠95 

தானே ஆகிய தயாபரன் எம் இறை 
சந்திர தீபத்துச் சாத்திரன் ஆகி 
அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகு அமர் பாலையுள் 
சுந்தரத் தன்மையொடு துதைந்து இருந்தருளியும் 
மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன் ⁠100 

அந்தம் இல் பெருமை அருள் உடை அண்ணல் 
எம் தமை ஆண்ட பரிசு அது பகரின் 
ஆற்றல் அதுவுடை அழகமர் திரு உரு 
நீற்றுக் கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் 
ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ⁠105 

ஆனந் தம்மே ஆறா அருளியும் 
மாதில் கூறுஉடை மாப்பெரும் கருணையன் 
நாதப் பெரும்பறை நவின்று கறங்கவும் 
அழுக்கு அடையாமல் ஆண்டுகொண்டு அருள்பவன் 
கழுக் கடை தன்னைக் கைக்கொண்டு அருளியும் ⁠110 

மூலம் ஆகிய மும்மலம் அறுக்கும் 
தூய மேனிச் சுடர்விடு சோதி 
காதலன் ஆகிக் கழுநீர் மாலை 
ஏறு உடைத்தாக எழில்பெற அணிந்தும் 
அரியொடு பிரமற்கு அளவு அறியாதவன் ⁠115 

பரிமாவின் மிசைப் பயின்ற வண்ணமும் 
மீண்டு வாராவழி அருள் புரிபவன் 
பாண்டி நாடே பழம்பதி ஆகவும் 
பக்தி செய் அடியாரைப் பரம்பரத்து உய்ப்பவன் 
உத்தர கோச மங்கை ஊர் ஆகவும் ⁠120 

ஆதி மூர்த்திகளுக்கு அருள்புரிந்து அருளிய 
தேவ தேவன் திருப் பெயர் ஆகவும் 
இருள கடிந்து அருளிய இன்ப ஊர்தி 
அருளிய பெருமை அருள்மலை யாகவும் 
எப்பெருந் தண்மையும் எவ்வெவர் திறமும் ⁠125 

அப்பரிசு அதனால் ஆண்டுகொண்டருளி 
நாயினேனை நலம்மலி தில்லையுள் 
கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகஎன 
ஏல என்னை ஈங்கு ஒழித் தருளி 
அன்று உடன் சென்ற அருள்பெறும் அடியவர் ⁠130 

ஒன்ற ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் 
எய்த வந்திலாதார் எரியில் பாயவும் 
மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் 
பூதலம் அதனில் புரண்டுவீழ்ந்து அலறியும் 
கால்விசைத்து ஓடிக் கடல்புக மண்டி ⁠135 

நாத நாத என்று அழுது அரற்றி 
பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் 
பதஞ்சலிக் கருளிய பரமநாடக என்று 
இதம் சலிப்பெய்த நின்று ஏங்கினர் ஏங்கவும் 
எழில்பெறும் இமயத்து இயல்புஉடை அம்பொன் ⁠140 

பொலிதரு புலியூர்ப் பொதுவினில் நடம் நவில் 
கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு 
அருளிய திருமுகத்து அழகு உறு சிறுநகை 
இறைவன் ஈண்டிய அடியவ ரோடும் 
பொலிதரு புலியூர் புக்கு இனிது அருளினன் ⁠145 
ஒலிதரு கைலை உயர்கிழ வோனே 

திருச்சிற்றம்பலம்