Festivals & Hindu Vrats

January 2021
Amavasai 2021 Jan 12 Tue
Pournami 2021 Jan 28 Thu
Pradosham 2021 Jan 10 Sun
2021 Jan 26 Tue
Karthigai 2021 Jan 23 Sat
Ashtami 2021 Jan 06 Wed
2021 Jan 21 Thu
Navami 2021 Jan 07 Thu
2021 Jan 22 Fri
Shasti 2021 Jan 19 Tue
Sankatahara Chathurthi 2021 Jan 02 Sat
2021 Jan 31 Sun
Thiruvonam 2021 Jan 14 Thu
Maadha Sivarathiri 2021 Jan 11 Mon
Ekadhasi 2021 Jan 09 Sat
2021 Jan 24 Sun
Chathurthi 2021 Jan 16 Sat

February 2021
Amavasai 2021 Feb 11 Thu
Pournami 2021 Feb 27 Sat
Pradosham 2021 Feb 09 Tue
2021 Feb 24 Wed
Karthigai 2021 Feb 19 Fri
Ashtami 2021 Feb 04 Thu
2021 Feb 19 Fri
Navami 2021 Feb 05 Fri
2021 Feb 20 Sat
Shasti 2021 Feb 17 Wed
Sankatahara Chathurthi – – – –
Thiruvonam 2021 Feb 10 Wed
Maadha Sivarathiri 2021 Feb 10 Wed
Ekadhasi 2021 Feb 07 Sun
2021 Feb 08 Mon
2021 Feb 23 Tue
Chathurthi 2021 Feb 15 Mon

March 2021
Amavasai 2021 Mar 13 Sat
Pournami 2021 Mar 28 Sun
Pradosham 2021 Mar 10 Wed
2021 Mar 26 Fri
Karthigai 2021 Mar 18 Thu
Ashtami 2021 Mar 06 Sat
2021 Mar 21 Sun
Navami 2021 Mar 07 Sun
2021 Mar 22 Mon
Shasti 2021 Mar 19 Fri
Sankatahara Chathurthi 2021 Mar 02 Tue
2021 Mar 31 Wed
Thiruvonam 2021 Mar 10 Wed
Maadha Sivarathiri 2021 Mar 11 Thu
Ekadhasi 2021 Mar 09 Tue
2021 Mar 25 Thu
Chathurthi 2021 Mar 17 Wed

April 2021
Amavasai 2021 Apr 11 Sun
Pournami 2021 Apr 26 Mon
Pradosham 2021 Apr 09 Fri
2021 Apr 24 Sat
Karthigai 2021 Apr 15 Thu
Ashtami 2021 Apr 04 Sun
2021 Apr 20 Tue
Navami 2021 Apr 05 Mon
2021 Apr 21 Wed
Shasti 2021 Apr 18 Sun
Sankatahara Chathurthi 2021 Apr 30 Fri
Thiruvonam 2021 Apr 06 Tue
Maadha Sivarathiri 2021 Apr 10 Sat
Ekadhasi 2021 Apr 07 Wed
2021 Apr 08 Thu
2021 Apr 23 Fri
Chathurthi 2021 Apr 16 Fri

May 2021
Amavasai 2021 May 11 Tue
Pournami 2021 May 26 Wed
Pradosham 2021 May 09 Sun
2021 May 24 Mon
Karthigai 2021 May 12 Wed
Ashtami 2021 May 04 Tue
2021 May 19 Wed
Navami 2021 May 05 Wed
2021 May 20 Thu
Shasti 2021 May 17 Mon
Sankatahara Chathurthi 2021 May 29 Sat
Thiruvonam 2021 May 03 Mon
2021 May 31 Mon
Maadha Sivarathiri 2021 May 10 Mon
Ekadhasi 2021 May 07 Fri
2021 May 22 Sat
Chathurthi 2021 May 15 Sat

June 2021
Amavasai 2021 Jun 10 Thu
Pournami 2021 Jun 24 Thu
Pradosham 2021 Jun 07 Mon
2021 Jun 22 Tue
Karthigai 2021 Jun 08 Tue
Ashtami 2021 Jun 02 Wed
2021 Jun 18 Fri
Navami 2021 Jun 03 Thu
2021 Jun 19 Sat
Shasti 2021 Jun 16 Wed
Sankatahara Chathurthi 2021 Jun 27 Sun
Thiruvonam 2021 Jun 27 Sun
Maadha Sivarathiri 2021 Jun 08 Tue
Ekadhasi 2021 Jun 06 Sun
2021 Jun 21 Mon
Chathurthi 2021 Jun 14 Mon

July 2021
Amavasai 2021 Jul 09 Fri
Pournami 2021 Jul 23 Fri
Pradosham 2021 Jul 07 Wed
2021 Jul 21 Wed
Karthigai 2021 Jul 06 Tue
Ashtami 2021 Jul 02 Fri
2021 Jul 17 Sat
2021 Jul 31 Sat
Navami 2021 Jul 03 Sat
2021 Jul 18 Sun
Shasti 2021 Jul 15 Thu
Sankatahara Chathurthi 2021 Jul 27 Tue
Thiruvonam 2021 Jul 24 Sat
Maadha Sivarathiri 2021 Jul 08 Thu
Ekadhasi
2021 Jul 20 Tue
Chathurthi 2021 Jul 13 Tue

August 2021
Amavasai 2021 Aug 08 Sun
Pournami 2021 Aug 22 Sun
Pradosham 2021 Aug 06 Fri
2021 Aug 20 Fri
Karthigai 2021 Aug 29 Sun
Ashtami 2021 Aug 30 Mon
Navami 2021 Aug 01 Sun
2021 Aug 31 Tue
Shasti 2021 Aug 14 Sat
Sankatahara Chathurthi 2021 Aug 25 Wed
Thiruvonam 2021 Aug 21 Sat
Maadha Sivarathiri 2021 Aug 06 Fri
Ekadhasi 2021 Aug 18 Wed
Chathurthi 2021 Aug 12 Thu

September 2021
Amavasai 2021 Sep 06 Mon
Pournami 2021 Sep 20 Mon
Pradosham 2021 Sep 04 Sat
2021 Sep 18 Sat
Karthigai 2021 Sep 25 Sat
Ashtami 2021 Sep 14 Tue
2021 Sep 29 Wed
Navami 2021 Sep 15 Wed
2021 Sep 30 Thu
Shasti 2021 Sep 12 Sun
Sankatahara Chathurthi 2021 Sep 24 Fri
Thiruvonam 2021 Sep 17 Fri
Maadha Sivarathiri 2021 Sep 05 Sun
Ekadhasi 2021 Sep 02 Thu
2021 Sep 03 Fri
2021 Sep 17 Fri
Chathurthi 2021 Sep 10 Fri

October 2021
Amavasai 2021 Oct 06 Wed
Pournami 2021 Oct 20 Wed
Pradosham 2021 Oct 04 Mon
2021 Oct 18 Mon
Karthigai 2021 Oct 23 Sat
Ashtami 2021 Oct 13 Wed
2021 Oct 28 Thu
Navami 2021 Oct 14 Thu
2021 Oct 29 Fri
Shasti 2021 Oct 11 Mon
Sankatahara Chathurthi 2021 Oct 24 Sun
Thiruvonam 2021 Oct 14 Thu
Maadha Sivarathiri 2021 Oct 04 Mon
Ekadhasi 2021 Oct 02 Sat
2021 Oct 16 Sat
Chathurthi 2021 Oct 09 Sat

November 2021
Amavasai 2021 Nov 04 Thu
Pournami 2021 Nov 18 Thu
Pradosham 2021 Nov 16 Tue
Karthigai 2021 Nov 19 Fri
Ashtami 2021 Nov 11 Thu
2021 Nov 27 Sat
Navami 2021 Nov 12 Fri
2021 Nov 28 Sun
Shasti 2021 Nov 09 Tue
Sankatahara Chathurthi 2021 Nov 23 Tue
Thiruvonam 2021 Nov 11 Thu
Maadha Sivarathiri 2021 Nov 03 Wed
Ekadhasi 2021 Nov 01 Mon
2021 Nov 15 Mon
2021 Nov 30 Tue
Chathurthi 2021 Nov 08 Mon

December 2021
Amavasai 2021 Dec 04 Sat
Pournami 2021 Dec 18 Sat
Pradosham 2021 Dec 02 Thu
2021 Dec 16 Thu
Karthigai 2021 Dec 16 Thu
Ashtami 2021 Dec 11 Sat
2021 Dec 27 Mon
Navami 2021 Dec 12 Sun
2021 Dec 28 Tue
Shasti 2021 Dec 09 Thu
Sankatahara Chathurthi 2021 Dec 22 Wed
Thiruvonam 2021 Dec 08 Wed
Maadha Sivarathiri 2021 Dec 02 Thu
Ekadhasi 2021 Dec 14 Tue
2021 Dec 30 Thu
Chathurthi 2021 Dec 07 Tue