Kamba Ramayanam [Tamil]

King Rama
King Rama
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 1. ஆற்றுப் படலம் பாயிரம் கடவுள் வாழ்த்து உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும், நிலைபெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 2. நாட்டுப் படலம் கோசல நாட்டு வளம் வாங்க அரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான், தீம் கவி, செவிகள் ஆரத் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 3. நகரப் படலம் அயோத்தி மாநகரின் அழகும் சிறப்பும் செவ்விய மதுரம் சேர்ந்த நல் பொருளின் சீரிய கூரிய தீம் சொல் வல்லிய ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 4. அரசியற் படலம் தயரதன் மாண்பு அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு அரசன்; செம் மாண் தனிக் கோல் உலகு ஏழினும் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 5. திரு அவதாரப் படலம் மகப் பேறு இல்லாமை குறித்து தயரதன் வசிட்டனிடம் வருந்துதல் ஆயவன், ஒரு பகல், அயனையே நிகர் தூய ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 6. கையடைப் படலம் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்த தயரதன் அரசர்தம் பெருமகன், அகிலம் யாவையும் விரசுறு தனிக் குடை விளங்க, வென்றி சேர் முரசு ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 7. தாடகை வதைப் படலம் விசுவாமித்திரன் கூறிய அங்க நாட்டு வரலாறும், காமன் ஆச்சிரமப் பெருமையும் ‘திங்கள் மேவும் சடைத் தேவன்மேல், மாரவேள், ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 8. வேள்விப் படலம் விசுவாமித்திரர் இராமனுக்குப் படைக்கலம் வழங்குதல் விண்ணவர் போய பின்றை, விரிந்த பூமழையினாலே தண்ணெனும் கானம் நீங்கி, தாங்க அருந் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 9. அகலிகைப் படலம் மூவரும் சோணை நதியை அடைய, சூரியன் மறைதல் அலம்பும் மா மணி ஆரத்தோடு அகில் அளை புளின நலம் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 10. மிதிலைக் காட்சிப் படலம் மிதிலையில் அசைந்தாடிய கொடிகள் ‘மை அறு மலரின் நீங்கி, யான் செய் மா தவத்தின் வந்து, செய்யவள் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 11. கைக்கிளைப் படலம் சனகன் எதிர்கொள்ள மூவரும் சென்று, ஓர் மாளிகையில் தங்குதல் ஏகி, மன்னனைக் கண்டு, எதிர் கொண்டு அவன் ஓகையோடும் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 12. வரலாற்றுப் படலம் முனிவர்கள் ஏனையோர் சூழ சனகன் வீற்றிருத்தல் முடிச் சனகர் பெருமானும், முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி, சுற்றும் இடிக் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 13. கார்முகப் படலம் மாய வில்லை இராமன் நாணேற்றினால் தான் தன் துயர் நீங்கும் எனச் சனகன் உரைத்தல் ‘மாற்றம் யாது உரைப்பது? ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 14. எழுச்சிப் படலம் சனகன் தூதர் தயரதனை அடுத்து, செய்தி தெரிவித்தல் கடுகிய தூதரும், காலில் காலின் சென்று, இடி குரல் முரசு ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 15. சந்திரசயிலப் படலம் யானைகளை மரத்தில் பிணித்தலும், அவற்றின் செயல்களும் கோவை ஆர் வடக் கொழுங் குவடு ஒடிதர நிவந்த, ஆவி வேட்டன, ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 16. வரைக் காட்சிப் படலம் சந்திரசயில மலையின் மாட்சி சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணிக் கனகக் குன்றைப் பற்றிய வளைந்தவென்ன, பரந்து ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 17. பூக் கொய் படலம் காலையில் தயரதன் சோணை ஆற்றை அடைதல் மீனுடை எயிற்றுக் கங்குல்-கனகனை வெகுண்டு, வெய்ய கானுடைக் கதிர்கள் என்னும் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 18. நீர் விளையாட்டுப் படலம் மகளிரும் ஆடவரும் புனலாடச் சென்ற காட்சி புனை மலர்த் தடங்கள் நோக்கி, பூசல் வண்டு ஆர்த்துப் பொங்க, ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 19. உண்டாட்டுப் படலம் நிலா எங்கும் பரந்து தோற்றுதல் வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும், பண் நிறம் செறிந்து இடை ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 20. எதிர்கொள் படலம் தயரதன் பரிவாரங்களுடன் கங்கையைக் கடந்து மிதிலையை சார்தல் அடா நெறி அறைதல்செல்லா அரு மறை அறைந்த நீதி விடா ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 21. உலாவியற் படலம் இராமனைக் காண வந்த மகளிரின் இயல்புகள் மான் இனம் வருவ போன்றும், மயில் இனம் திரிவ போன்றும் மீன் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 22. கோலம் காண் படலம் சீதையை அழைத்துவருமாறு வசிட்டன் கூறுதல் தேவியர் மருங்கு சூழ, இந்திரன் இருக்கை சேர்ந்த ஓவியம் உயிர் பெற்றென்ன ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 23. கடிமணப் படலம் சனகனது உபசரிப்பில் யாவரும் மகிழ்ந்திருத்தல் இடம் படு புகழ்ச் சனகர் கோன் இனிது பேண, கடம் படு களிற்று ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: பால காண்டம்: 24. பரசுராமப் படலம் விசுவாமித்திரன் ஆசி கூறி, வட மலைக்குச் செல்லுதல் தான் ஆவது ஓர் வகையே நனி சனகன் தரு தயலும், ...
Read More
02.01 Mandhira Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 1. மந்திரப் படலம் கடவுள் வாழ்த்து வான்நின்று இழிந்து, வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும், ஊனும் உயிரும் உணர்வும்போல், உள்ளும் ...
Read More
02.02 Mandharai Soozhchi Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 2. மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலம் இராமன் முடிசூடப்படுவதை கோசலையிடம் அறிவிக்க மங்கையர் நால்வர் மகிழ்வுடன் செல்லுதல் ஆண்ட அந்நிலை ஆக – அறிந்தவர் ...
Read More
02.03 Kaikeyi Soozhchi Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 3. கைகேயி சூழ்ச்சிப் படலம் கூனி சென்றபின் கைகேயி தன் கோலம் அழித்தல் கூனி போன பின், குலமலர்க் குப்பை நின்று இழிந்தாள்; ...
Read More
02.04 Nagar Neengu Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 4. நகர் நீங்கு படலம் இராமன் கோசலை உரையாடல் குழைக்கின்ற கவரி இன்றிக் கொற்றவெண் குடையும் இன்றி இழைக்கின்ற விதிமுன் செல்லத் தருமம் ...
Read More
02.05 Thailam Aatu Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 5. தைலம் ஆட்டுப் படலம் நகரத்தார் தொடர இராமன் தேரில் செல்லுதல் ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார்? மா இயல் தானை ...
Read More
02.06 Gangai Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 6. கங்கைப் படலம் இராமன் சீதை இலக்குவனோடு காட்டில் செல்லல் வெய்யோன் ஒளி தன்மேனியில் விரிசோதியின் மறையப் பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும், ...
Read More
02.07 Guga Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 7. குகப் படலம் குகனின் அறிமுகம் ஆய காலையின், ஆயிரம் அம்பிக்கு நாயகன், போர்க் குகன் எனும் நாமத்தான், தூய கங்கைத் துறை ...
Read More
02.08 Vanam Pugu Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 8. வனம் புகு படலம் இராமன், சிதை இலக்குவனுடன் காட்டு வழியில் பயணித்தல் பூரியர் புணர் மாதர் பொது மனம் என, மன்னும் ...
Read More
02.09 Chithirakooda Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 9. சித்திரகூடப் படலம் இராமன் சித்திரகூட மலையின் அழகை சீதைக்குக் காட்டி மகிழ்தல் நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து, ஒரு நெறி நின்ற ...
Read More
02.10 Pallipadai Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 10. பள்ளிபடைப் படலம் பரதனிடம் தூதுவர் தம் வருகையை தெரிவித்தல் பொரு இல் தூதுவர் போயினர், பொய் இலார்; இரவும் நன் பகலும் ...
Read More
02.11 Aaru Sel Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 11. ஆறு செல் படலம் மந்திரக் கிழவோர் முதலியோர் அரசவையை அடைதல் வரன்முறை தெரிந்து உணர் மறையின் மா தவத்து அரு மறை ...
Read More
02.12 Gangai Kaan Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 12. கங்கை காண் படலம் பரதன் கங்கைக் கரையை அடைதல் பூவிரி பொலன் கழல், பொரு இல் தானையான், காவிரி நாடு அன்ன ...
Read More
02.13 Thiruvadi Sootu Padalam (Ayodhya Kandam)
கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: 13. திருவடி சூட்டு படலம் தன்னை வணங்கிய பரதனுக்கு பரத்துவாச முனிவர் ஆசி கூறி வினாவுதல் வந்த மா தவத்தோனை, அம் மைந்தனும் ...
Read More
03.01 Viraadhan vadhai padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 1. விராதன் வதைப் படலம் கடவுள் வாழ்த்து பேதியாது நிமிர் பேத உருவம் பிறழ்கிலா, ஓதி ஓதி உணரும்தொறும் உணர்ச்சி உதவும் வேதம், ...
Read More
03.02 Saarabangan pirappu neengu padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 2. சரபங்கன் பிறப்பு நீங்கு படலம்மூவரும் சபரங்கன் தவக்குடில் அடைதல் குரவம், குவி கோங்கு, அலர் கொம்பினொடும், இரவு, அங்கண், உறும் பொழுது ...
Read More
03.03 Agathiya padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 3. அகத்தியப் படலம் மூவரும் தவக்குடிலில் இருந்து நீங்கல் அனையவன் இறுதியின் அமைவு நோக்கலின், இனியவர், இன்னலின் இரங்கும் நெஞ்சினர், குனி வரு ...
Read More
03.04 Sadayu Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய கண்டம்: 4. சடாயு காண் படலம் கழுகின் வேந்தன் சடாயுவை காணல் நடந்தனர் காவதம் பலவும்; நல் நதி கிடந்தன, நின்றன; கிரிகள் கேண்மையின் ...
Read More
03.05 Soorpanagai padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 5. சூர்ப்பணகைப் படலம் கோதாவரி நதியின் பொலிவு புவியினுக்கு அணி ஆய், ஆன்ற பொருள் தந்து, புலத்திற்று ஆகி, அவி அகத் துறைகள் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 6. கரன் வதைப் படலம்சூர்ப்பணகை கரன் தாள் விழுந்து கதறி முறையிடல் இருந்த மாக் கரன் தாள் இணையின் மிசை, சொரிந்த சோரியள், ...
Read More
03.07 Soorpanagai Soozhchi Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 7. சூர்ப்பணகை சூழ்ச்சிப் படலம் சூர்ப்பணகை வந்த போது இராவணன் இருந்த நிலை இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள், போர் ...
Read More
03.08 Maareesan Vadhai Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 8. மாரீசன் வதைப் படலம் மாரீசன் இராவணன் வந்த காரணத்தை வினவுதல் இருந்த மாரீசன், அந்த இராவணன் எய்தலோடும், பொருந்திய பயத்தன், சிந்தை ...
Read More
03.09 Raavanan Soozhchi Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 9. இராவணன் சூழ்ச்சிப் படலம் சங்கு அடுத்த தனிக் கடல் மேனியாற்கு அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம்; கொங்கு அடுத்த மலர்க் குழல் ...
Read More
03.10 Sadayu Uyir Neetha Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 10. சடாயு உயிர் நீத்த படலம் இராவணனை கழுகு அரசன் சடாயு எதிர்த்தல் என்னும் அவ் வேலையின்கண், ‘எங்கு அடா போவது?’ என்னா, ...
Read More
03.11 Ayomugi Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 11. அயோமுகிப் படலம் நெடு வரைச் சாரலில் இராம இலக்குவர் தங்கியிருத்தல் அந்தி வந்து அணுகும்வேலை, அவ் வழி, அவரும் நீங்கி, சிந்துரச் ...
Read More
03.12 Kavandhan Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 12. கவந்தன் படலம் இராம இலக்குவர் கவந்தன் வனத்தைக் காணுதல் ஐ-ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி, அடவி புடைபடுத்த வையம் திரிந்தார்; கதிரவனும் ...
Read More
03.13 Savari Pirappu Neengu Padalam (Aaranya Kandam)
கம்பராமாயணம்: ஆரணிய காண்டம்: 13. சவரி பிறப்பு நீங்கு படலம் மதங்கன் தவச் சாலையின் சிறப்பு கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பகத் தருவும் என்ன, உண்ணிய நல்கும் ...
Read More
04.01 Pambai Vaavi Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 1. பம்பை வாவிப் படலம் கடவுள் வாழ்த்து மூன்று உரு எனக் குணம் மும்மை ஆம் முதல், தோன்று உரு எவையும், அம் ...
Read More
04.02 Anuma Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 2. அனுமப் படலம் இராம இலக்குவரைக் கண்ட சுக்கிரீவன் அஞ்சி ஓடி ஒளிதல் எய்தினார், சவரி, நெடிது, ஏய மால் வரை எளிதின்; ...
Read More
04.03 Natpu Kot Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 3. நட்புக் கோட் படலம் அனுமன் சுக்கிரீவனிடம் சென்று, இராமனின் சிறப்புக்களைக் கூறுதல் போன, மந்தர மணிப் புய நெடும் புகழினான்,- ஆன ...
Read More
04.04 Maraamara Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 4. மராமரப் படலம் சுக்கிரீவன் இராமனை ஏழு மராமரங்களுள் ஒன்றை ஓர் அம்பினால் எய்ய வேண்டுதல் ‘ஏக வேண்டும் இந் நெறி’ என, ...
Read More
04.05 Thundhubi Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 5. துந்துபிப் படலம் துந்துபியின் உடலைப் பார்த்து, இராமன் வினாவுதல் அண்டமும், அகிலமும் அடைய, அன்று அனலிடைப் பண்டு வெந்தன நெடும் பசை ...
Read More
04.06 Kalan Kaan Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 6. கலன் காண் படலம் சோலையில் இருந்த இராமனிடம் சுக்கிரீவன் சில செய்திகள் தெரிவித்தல் ஆயிடை, அரிக்குலம் அசனி அஞ்சிட வாய் திறந்து ...
Read More
04.07 Vaali Vadhai Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 7. வாலி வதைப் படலம் இராமன் முதலிய யாவரும் சென்ற மலைவழி வெங் கண் ஆளிஏறும், மீளி மாவும், வேக நாகமும், சிங்க ...
Read More
04.08 Thaarai Pulamburu Padalam (Kitkindha Padalam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 8. தாரை புலம்புறு படலம் தாரை செய்தி கேட்டு வந்து, வாலிமேல் வீழ்ந்து அழுதலும் வாலியும் ஏக, யார்க்கும் வரம்பு இலா உலகில் ...
Read More
04.09 Arasiyarpadalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 9. அரசியற் படலம் இராமன் சுக்கிரீவனுக்கு முடி சூட்டுமாறு இளவலைப் பணித்தல் புதல்வன் பொன் மகுடம் பொறுத்தலால், முதல்வன், பேர் உவகைக்கு முந்துவான், ...
Read More
04.10 Kaarkaala Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 10. கார்காலப் படலம் சூரியன் தென் திசையில் ஒதுங்கிய காட்சி மா இயல் வட திசை நின்று, வானவன், ஓவியமே என ஒளிக் ...
Read More
04.11 Kitkindhai Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 11. கிட்கிந்தைப் படலம் சுக்கிரீவன் வராததால் சினந்த இராமன் இலக்குவனைக் கிட்கிந்தைக்கு அனுப்புதல் அன்ன காலம் அகலும் அளவினில், முன்னை வீரன், இளவலை, ...
Read More
04.12 Thaanai Kaan Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம் 12. தானை காண் படலம் சேனைத் தலைவர் தம் பெருஞ் சேனையுடன் வந்து சேர்தல் அன்று அவண் இறுத்தனர்; அலரி கீழ்ட்டிசைப் பொன் ...
Read More
04.13 Naada Vitta Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 13. நாட விட்ட படலம் சுக்கிரீவனிடம் வானர சேனையின் அளவு பற்றி இராமன் உசாவுதல் ‘வகையும், மானமும், மாறு எதிர்ந்து ஆற்றுறும் பகையும் ...
Read More
04.14 Pilam Pukku Neengu Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 14. பிலம் புக்கு நீங்கு படலம் அனைவரும் நான்கு திசையிலும் செல்லுதல் போயினார்; போன பின், புற நெடுந் திசைகள்தோறு, ஏயினான், இரவி ...
Read More
04.15 Aaru Sel Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 15. ஆறு செல் படலம் பொய்கைக் கரையில் வானரர் துயில துமிரன் வருதல் கண்டார், பொய்கைக் கண் அகல் நல் நீர்க் கரை ...
Read More
04.16 Sampaadhi Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 16. சம்பாதிப் படலம் வானரர் தென் கடலை காணுதல் மழைத்த விண்ணகம் என முழங்கி, வான் உற இழைத்த வெண் திரைக் கரம் ...
Read More
04.17 Mayendhira Padalam (Kitkindha Kandam)
கம்பராமாயணம்: கிட்கிந்தா காண்டம்: 17. மயேந்திரப் படலம் வானரர், ‘கடலைக் கடப்போர் யார்?’ எனத் தமக்குள் பேசிக் கொள்ளுதல் ‘பொய் உரைசெய்யான், புள் அரசு’ என்றே புகலுற்றார், ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 01 கடல் தாவு படலம் கடவுள் வாழ்த்து அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என, பூதம் ஐந்தும் விலங்கிய விகாரப் பாட்டின் வேறுபாடு ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 02 ஊர் தேடு படலம் இலங்கையின் மாட்சி ‘பொன் கொண்டு இழைத்த? மணியைக் கொடு பொதிந்த? மின் கொண்டு அமைத்த? வெயிலைக் கொடு ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 03 காட்சிப் படலம் அசோகவனத்துள் அனுமன் புகுதல் மாடு நின்ற அம் மணி மலர்ச் சோலையை மருவி, ‘தேடி, இவ் வழிக் காண்பெனேல், ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 04: உருக் காட்டு படலம் அனுமன் விஞ்சையால் அரக்கியர் உறங்குதல் ‘காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே; தெறு காவல் தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 5. சூடாமணிப் படலம் சீதையை இராமனிடம் சேர்க்க எண்ணிய அனுமனின் விண்ணப்பம் ‘உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின்? அம்மா!புண்டரிகை போலும் இவள் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 6. பொழில் இறுத்த படலம் விடைபெற்ற அனுமனின் உள்ள நிலை நெறிக் கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான், பொறிக் குல மலர்ப் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 7. கிங்கரர் வதைப் படலம் அனுமனைப் பிடித்து வர இராவணன் ஆணையிடுதல் அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும், ஆழி வெருவரு ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 8. சம்புமாலி வதைப் படலம் அனுமனைப் பிணித்து வருமாறு சம்புமாலியை இராவணன் ஏவுதல் கூம்பின கையன், நின்ற குன்று எனக் குவவுத் திண் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 9. பஞ்ச சேனாபதிகள் வதைப் படலம் படைத் தலைவர் ஐவரும் தம்மை ஏவுமாறு வேண்ட, இராவணன் இசைதல் ‘சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்மேல் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 10. அக்ககுமாரன் வதைப் படலம் இராவணனிடம் அக்ககுமாரன் தன்னை அனுப்பவேண்டுதல் கேட்டலும், வெகுளி வெந் தீக் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி, தோட்டு அலர் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 11. பாசப் படலம்இளவல் இறந்தது கேட்டு, இந்திரசித்து சினத்துடன் போருக்கு எழுதல்அவ் வழி, அவ் உரை கேட்ட ஆண்தகை,வெவ் விழி எரி உக, ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 12. பிணி வீட்டு படலம் கட்டுப்பட்ட அனுமனைக் கண்ட அரக்கரின் நிலை ‘எய்யுமின்; ஈருமின்; எறிமின்; போழுமின்; கொய்யுமின் குடரினை; கூறு கூறுகள் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 13. இலங்கை எரியூட்டு படலம்மாளிகைகளில் தீப் பற்ற, நகர மாந்தர் பூசலிட்டு ஓடுதல்கொடியைப் பற்றி, விதானம் கொளுத்தியே,நெடிய தூணைத் தழுவி, நெடுஞ் சுவர்முடியச் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம்: சுந்தர காண்டம்: 14. திருவடி தொழுத படலம் வான் வழி மீளும் அனுமன், மயேந்திரத்தில் குதித்தல் ‘நீங்குவென் விரைவின்’ என்னும் நினைவினன், மருங்கு நின்றது ஆங்கு ...
Read More
06.01 Kadal Kaan Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 1. கடல் காண் படலம் கடவுள் வாழ்த்து ‘ஒன்றே’ என்னின், ஒன்றே ஆம்; ‘பல’ என்று உரைக்கின், பலவே ஆம்; ‘அன்றே’ என்னின், ...
Read More
06.02 Raavanan Mandhira Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 2. இராவணன் மந்திரப் படலம் மயன் எரியுண்ட இலங்கையைப் புதுப்பித்தல் பூ வரும் அயனொடும் புகுந்து ‘பொன் நகர், மூவகை உலகினும் அழகு ...
Read More
06.03 Iraniyan Vadhai Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 3. இரணியன் வதைப் படலம் இரணியனது இயல்பும் ஏற்றமும் ‘வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான்; போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் ...
Read More
06.04 Veedanan Adaikkala Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 4. வீடணன் அடைக்கலப் படலம் வீடணன் உரையை மதியாது, இராவணன் சினந்து, அவனைத் துரத்துதல் கேட்டனன் இருந்தும், அக் கேள்வி தேர்கலாக் கோட்டிய ...
Read More
06.05 Onnaar Vali Ari Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 5. ஒன்னார் வலி அறி படலம் இராமன் வீடணனுக்கு உறையுள் அளித்தலும், சூரியன் மறைதலும் வந்து அடி வணங்கிய நிருதர் மன்னவற்கு அந்தம் ...
Read More
06.06 Kadal Seeriya Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 6. கடல் சீறிய படலம் இராமன் புல்லில் அமர்ந்து, வருண மந்திரத்தைத் தியானித்தல் கொழுங் கதிர்ப் பகைக் கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை, ...
Read More
06.07 Varunan Adaikkala Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 7. வருணன் அடைக்கலப் படலம் வருணன் தோன்றுதல் எழு சுடர்ப் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் வழி தெரிவு அறிவு இலாத ...
Read More
06.08 Sedhu Pandhana Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 8. சேது பந்தனப் படலம் சுக்கிரீவன் சேது கட்டுதற்கு நளனை அழைத்தல் அளவு அறும் அறிஞரோடு அரக்கர் கோமகற்கு இளவலும் இனிது உடன் ...
Read More
06.09 Otru Kelvi Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 9. ஒற்றுக் கேள்விப் படலம் இராமன் துணைவருடன் சேதுவைக் காணச் செல்லுதல் ஆண் தகையும், அன்பினொடு, காதல்அமிழ்து ஊற, நீண்ட கையினால் அவரை ...
Read More
06.10 Ilangai Kaan Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 10. இலங்கை காண் படலம் இராமன் பரிவாரங்களுடன் மலைமேல் ஏறுதல் அருந்ததி அனைய நங்கை அவ்வழி இருந்தாள் என்று பொருந்திய காதல் தூண்ட, ...
Read More
06.11 Raavanan Vaanarathaanai Kaan Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 11. இராவணன் வானரத் தானை காண் படலம் கோபுரத்தின் மேல் இராவணன் நின்ற நிலை கவடு உகப் பொருத காய் களிறு அன்னான், ...
Read More
06.13 Ani Vaguppu Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 13. அணி வகுப்புப் படலம் இராவணன் மானத்தால் வருந்தி படுக்கையில் சயனித்திருத்தல் மானத்தான் ஊன்றப்பட்ட மருமத்தான், வதனம் எல்லாம் கூனல் தாமரையின் தோன்ற, ...
Read More
06.13 Maguda Banga Padalam (Yudha Kandam)
கம்பராமாயணம்: யுத்த காண்டம்: 12. மகுட பங்கப் படலம் இராமன் வீடணனிடம் அரக்கர்களை அறிவிக்கக் கேட்டல் என்னும் வேலையின், இராவணற்கு இளவலை, இராமன் ‘கன்னி மா மதில் ...
Read More
Benefits of Ramayana Parayanam
சுந்தர காண்டத்தை பாராயணம் செய்வது மனதுக்கு நிம்மதி, தைரியம் தரும். நோயுற்றவர்கள், குழந்தைகளின் திருமணச் செலவு போன்ற இக்கட்டான நிலையில் உள்ளவர்களும், வரன் தேடுபவர்களும் இதைப் படித்தால் ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை) ஆசிரியர் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்ஆரண்ய காண்டம்→ ஆரணிய காண்டம் அடவியை அடைந்த இராமன், அறிவும் ஆசாரமும் மிக்க தவசிகளின் விருந்தினாய்த் தங்கி வந்தான். அத்திரி ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை) ஆசிரியர் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்அயோத்தியா காண்டம் அயோத்தியா காண்டம் திருப்புமுனை இராமனுடைய மணக்கோலத்தைக் கண்டு மகிழ்ந்த தசரதன், அவனை ஆட்சியில் அமர்த்தி, மணி முடிதரித்த ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை) ஆசிரியர் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்பால காண்டம் கம்பராமாயணம் பால காண்டம் கோசல நாடு மானுடத்தின் வெற்றியை உலகுக்கு உணர்த்திய முதல் தெய்வ மகன் இராமன்; ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை)(உரைநடை) ஆசிரியர் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்கிட்கிந்தா காண்டம் கிட்கிந்தா காண்டம் கிட்கிந்தையில் இராமன் வானத்தைப் போன்ற பரப்பும், நீல நிறமும் பம்பைப் பொய்கை பெற்றிருந்தது, அப்பொய்கையின் ...
Read More
King Rama
இறை வணக்கம் உலகம் யாவையும்தாம் உள ஆக்கலும்நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலாஅலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. படைத்தலும், காத்தலும், அழித்தலும் இறைவனுக்குத் தொடர்ந்த ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை)சுந்தர காண்டம் அனுமன் கடலைக் கடத்தல் கடலைக் கடப்பதற்கு அனுமன் தன் உடம்பைப் பெருக்க வேண்டுவதாயிற்று. மண்ணும் விண்ணும் நிறைந்த பேருருவம் எடுத்தான். அவன் தலை ...
Read More
King Rama
கம்பராமாயணம் (உரைநடை)ஆசிரியர் டாக்டர் ரா. சீனிவாசன்யுத்த காண்டம் யுத்த காண்டம் வீடணன் அடைக்கலம் பற்றி எரிந்த நகரை மயன் என்னும் தெய்வத் தச்சன் பொலிவுடைய மாநகராக ஆக்கிப் ...
Read More
Summary
Kamba Ramayanam (Urai Nadai)
Article Name
Kamba Ramayanam (Urai Nadai)
Description
Life history of Rama, an epic
Author
mailerindia.in
mailerindia.in