Slokas: Rudram and Chamakam

..rudram (praise of Lord Shiva) and chamakama ..
dhyaanam.h
..shrii rudraprashnaH .. namakam.h ..

aapaataalanabhaHsthalaantabhuvanabrahmaaNDamaavisphura\-
jjyotiH sphaaTikaliN^gamaulivilasat.h puurNenduvaantaamR^itaiH .
astokaaplutamekamiishamanishaM rudraanuvaakaaJNjapan.h
dhyaayediipsita siddhaye.adrutapadaM vipro.abhishhiJNjechchhivam.h ..

brahmaaNDavyaaptadehaa bhasitahimaruchaa bhaasamaanaa bhujaN^gaiH
kaNThe kaalaaH kapardaakalita shashikalaashchaNDakodaNDahastaaH .
tryakshaa rudraakshamaalaaH praNatabhayaharaaH shaaMbhavaa muurtibhedaaH
rudraaH shriirudrasuuktaprakaTitavibhavaa naH prayachchhantu saukhyam.h ..

.. oM namo bhagavate rudrAya ..

namaste rudramanyava utota ishhave namaH .
namaste astu dhanvane bAhubhyA\-muta te namaH .. 1\-1..

yAta ishhuH shivatamA shivaM babhUva te dhanuH .
shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mR^iDaya .. 1\-2..

yA te rudra shivA tanU\-raghorA.apApakAshinI .
tayA nastanuvA shantamayA girisha.ntAbhichAkashIhi .. 1\-3..

yAmishhuM girisha.nta haste bibharshhyastave .
shivAM giritra tAM kuru mA hisIH purushhaM jagat.h .. 1\-4..

shivena vachasA tvA girishAchchhA vadAmasi .
yathA naH sarvamijjagadayaxmasumanA asat.h .. 1\-5..

adhyavochadadhi vaktA prathamo daivyo bhishhak.h .
ahIshcha sarvAJNjaMbhayantsarvAshcha yAtudhAnyaH .. 1\-6..

asau yastAmro aruNa uta babhruH suma.ngalaH .
ye chemArudrA abhito dixu .
shritAH sahasrasho.avaishhAheDa Imahe .. 1\-7..

asau yo.avasarpati nIlagrIvo vilohitaH .
utainaM gopA adR^ishannadR^ishannudahAryaH .
utainaM vishvA bhUtAni sa dR^ishhTo mR^iDayAti naH .. 1\-8..

namo astu nIlagrIvAya sahasrAxAya mIDhushhe .
atho ye asya satvAno.ahaM tebhyo.akarannamaH .. 1\-9..

pramu.ncha dhanvanastva\-mubhayo\-rArtniyo\-rjyAm.h .
yAshcha te hasta ishhavaH parA tA bhagavo vapa .. 1\-10..

avatatya dhanustva sahasrAxa shateshhudhe .
nishIrya shalyAnAM mukhA shivo naH sumanA bhava .. 1\-11..

vijyaM dhanuH kapardino vishalyo bANavA uta .
aneshannasyeshhava Abhurasya nishha.ngathiH .. 1\-12..

yA te heti\-rmIDhushhTama haste babhUva te dhanuH .
tayA.asmAnvishvatastva\-mayaxmayA paribbhuja .. 1\-13..

namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhR^ishhNave .
ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAM tava dhanvane .. 1\-14..

pari te dhanvano heti\-rasmAnvruNaktu vishvataH .
atho ya ishhudhistavAre asmannidhehi tam.h .. 1\-15..

namaste astu bhagavan.h vishveshvarAya mahAdevAya tryaMbakAya
tripurAntakAya trikAgni\-kAlAya kAlAgnirudrAya
nIlakaNThAya mrutyu.njayAya sarveshvarAya
sadAshivAya shrImanmahAdevAya namaH .. 2\-0..

namo hiraNyabAhave senAnye dishA.n cha pataye namo namo
vR^ikshebhyo harikeshebhyaH pashUnAM pataye namo namaH
saspiJNcharAya tvishhImate pathInAM pataye namo namo
babhlushAya vivyAdhine.annAnAM pataye namo namo
harikeshAyopavItine pushhTAnAM pataye namo namo
bhavasya hetyai jagatAM pataye namo namo
rudrAyAtatAvine kshetrANAM pataye namo namaH
sUtAyAhantyAya vanAnAM pataye namo namaH .. 2\-1..

rohitAya sthapataye vR^ikshANAM pataye namo namo
mantriNe vaaNijAya kakshANAM pataye namo namo
bhuva.ntaye vArivaskR^itAyaushhadhInAM pataye namo nama
uchchairghoshhAyAkrandayate pattInAM pataye namo namaH
kR^itsnavItAya dhAvate satvanAM pataye namaH .. 2\-2..

namaH sahamAnAya nivyAdhina AvyAdhinInAM
pataye namo namaH
kakubhAya nishhaN^giNe stenAnAM pataye namo namo
nishhaN^giNa ishhudhimate taskaraaNaaM pataye namo namo
vaJNchate parivaJNchate stAyUnAM pataye namo namo
nicherave paricharAyAraNyAnAM pataye namo namaH
sR^ikAvibhyo jighAsadbhyo mushhNatAM pataye namo namo
.asimadbhyo naktaM charad.hbhyaH prakR^intAnAM pataye namo nama
ushhNIshhiNe giricharAya kuluJNchAnAM pataye namo namaH .. 3\-1..

ishhumad.hbhyo dhanvAvibhyashcha vo namo nama
AtanvAnebhyaH pratidadhAnebhyashcha vo namo nama
Ayachchhad.hbhyo visR^ijadbhyashcha vo namo namo
.asyadbhyo vid.hdhyadbhyashcha vo namo nama
AsInebhyaH shayAnebhyashcha vo namo namaH
svapadbhyo jAgradbhyashcha vo namo nama\-
stishhThad.hbhyo dhAvadbhyashcha vo namo namaH
sabhAbhyaH sabhApatibhyashcha vo namo namo
ashvebhyo.ashvapatibhyashcha vo namaH .. 3\-2..

nama AvyadhinIbhyo vividhyantIbhyashcha vo namo nama
ugaNAbhyastR^ihatIbhyashcha vo namo namo
gR^itsebhyo grutsapatibhyashcha vo namo namo
vrAtebhyo vrAtapatibhyashcha vo namo namo
gaNebhyo gaNapatibhyashcha vo namo namo
virUpebhyo vishvarUpebhyashcha vo namo namo
mahadbhyaH kshullakebhyashcha vo namo namo
rathibhyo.arathebhyashcha vo namo namo rathebhyaH .. 4\-1..

rathapatibhyashcha vo namo namaH
senAbhyaH senanibhyashcha vo namo namaH
kshattR^ibhyaH sa.ngrahItR^ibhyashcha vo namo nama\-
stakshabhyo rathakArebhyashcha vo namo namaH
kulAlebhyaH karmArebhyashcha vo namo namaH
puJNjishhTebhyo nishhAdebhyashcha vo namo nama
ishhukR^idbhyo dhanvakR^id.hbhyashcha vo namo namo
mrugayubhyaH shvanibhyashcha vo namo namaH
shvabhyaH shvapatibhyashcha vo namaH .. 4\-2..

namo bhavAya cha rudrAya cha namaH sharvAya cha pashupataye cha
namo nIlagrIvAya cha shitikaNThAya cha
namaH kapardine cha vyuptakeshAya cha
namaH sahasrAkshAya cha shatadhanvane cha
namo girishAya cha shipivishhTAya cha
namo mIDhushhTamAya cheshhumate cha namo hrasvAya cha vAmanAya cha
namo bR^ihate cha varshhIyase cha
namo vR^iddhAya cha saMvR^id.hdhvane cha .. 5\-1..

namo agriyAya cha prathamAya cha nama Ashave chAjirAya cha
namH shIghriyAya cha shIbhyAya cha
nam UrmyAya chAvasvanyAya cha
namaH strotasyAya cha dvIpyAya cha .. 5\-2..

namo jyeshhThAya cha kanishhThAya cha
namaH pUrvajAya chAparajAya cha
namo madhyamAya chApagalbhAya cha
namo jaghanyAya cha budhniyAya cha
namaH sobhyAya cha pratisaryAya cha
namo yAmyAya cha kshemyAya cha
nama urvaryAya cha khalyAya cha
namaH shlokyAya chAvasAnyAya cha
namo vanyAya cha kakshyAya cha
namaH shravAya cha pratishravAya cha .. 6\-1..

nama AshushheNAya chAshurathAya cha
namaH shUrAya chAvabhindate cha
namo varmiNe cha varUthine cha
namo bilmine cha kavachine cha
namaH shrutAya cha shrutasenAya cha .. 6\-2..

namo dundubhyAya chAhananyAya cha namo dhR^ishhNave cha pramR^ishaaya cha
namo dUtAya cha prahitAya cha namo nishhaN^giNe cheshhudhimate cha
namastIkshNeshhave chAyudhine cha namaH svAyudhAya cha sudhanvane cha
namaH srutyAya cha pathyAya cha namaH kATyAya cha nIpyAya cha
namaH sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha .. 7\-1..

namaH kUpyAya chAvaTyAya cha namo varshhyAya chAvarshhyAya cha
namo meghyAya cha vidyutyAya cha nama IghriyAya chAtapyAya cha
namo vAtyAya cha reshhmiyAya cha
namo vAstavyAya cha vAstupAya cha .. 7\-2..

namaH somAya cha rudrAya cha namastAmrAya chAruNAya cha
namaH shaN^gAya cha pashupataye cha nama ugrAya cha bhImAya cha
namo agrevadhAya cha dUrevadhAya cha
namo hantre cha hanIyase cha namo vR^ikshebhyo harikeshebhyo
namastArAya namaH shaMbhave cha mayobhave cha
namaH sha.nkarAya cha mayaskarAya cha
namaH shivAya cha shivatarAya cha .. 8\-1..

namastIrthyAya cha kUlyAya cha
namaH pAryAya chAvAryAya cha
namaH prataraNAya chottaraNAya cha
nama AtAryAya chAlAdyAya cha
namaH shashhpyAya cha phenyAya cha namaH
sikatyAya cha pravAhyAya cha .. 8\-2..

nama iriNyAya cha prapathyAya cha
namaH kishilAya cha kshayaNAya cha
namaH kapardine cha pulastaye cha
namo goshhThyAya cha gR^ihyAya cha
namastalpyAya cha gehyAya cha
namaH kATyAya cha gahvareshhThAya cha
namo hR^idayyAya cha niveshhpyAya cha
namaH pAsavyAya cha rajasyAya cha
namaH shushhkyAya cha harityAya cha
namo lopyAya cholapyAya cha .. 9\-1..

nama UrvyAya cha sUrmyAya cha
namaH parNyAya cha parNashadyAya cha
namo.apaguramANAya chAbhighnate cha
nama Akhkhidate cha prakhkhidate cha
namo vaH kirikebhyo devAnA hR^idayebhyo
namo vikshINakebhyo namo vichinvatkebhyo
nama Anirhatebhyo nama AmIvatkebhyaH .. 9\-2..

drApe andhasaspate daridrannIlalohita .
eshhAM purushhANAmeshhAM pashUnAM mA bhermAro mo eshhAM
ki.nchanAmamat.h .. 10\-1..

yA te rudra shivA tanUH shivA vishvAha bheshhajI .
shivA rudrasya bheshhajI tayA no mR^iDa jIvase .. 10\-2..

imArudrAya tavase kapardine kshayadvIrAya prabharAmahe matim.h .
yathA naH shamasad.hdvipade chatushhpade vishvaM pushhTaM grAme
aasminnanAturam.h .. 10\-3..

mR^iDA no rudrotano mayaskR^idhi kshayadvIrAya namasA vidhema te .
yachchhaM cha yoshcha manurAyaje pitA tadashyAma tava rudra praNItau .. 10\-4..

mA no mahAntamuta mA no arbhakaM
mA na ukshanta\-muta mA na ukshitam.h .
mA no vadhIH pitaraM mota mAtaraM priyA mA
nastanuvo rudra rIrishhaH .. 10\-5..

mAnastoke tanaye mA na Ayushhi mA no goshhu
mA no ashveshhu rIrishhaH .
vIrAnmA no rudra bhAmito.avadhI\-rhavishhmanto
namasA vidhema te .. 10\-6..

ArAtte goghna utta pUrushhaghne kshayadvIrAya
sumnamasme te astu .
rakshA cha no adhi cha deva brUhyathA cha naH
sharma yachchha dvibarhAH .. 10\-7..

stuhi shrutaM gartasadaM yuvAnaM mR^iganna bhIma\-mupahatnumugram.h .
mruDA jaritre rudra stavAno anyante
asmannivapantu senAH .. 10\-8..

pariNo rudrasya hetirvR^iNaktu pari tveshhasya durmatiraghAyoH .
ava sthirA maghavadbhyastanushhva mIDh.hvastokAya
tanayAya mruDaya .. 10\-9..

mIDhushhTama shivatama shivo naH sumanA bhava .
parame vruksha AyudhaM nidhAya kR^ittiM vasAna
Achara pinAkaM vibhradAgahi .. 10\-10..

vikirida vilohita namaste astu bhagavaH .
yAste sahasrahetayo.anyamasmannivapantu tAH .. 10\-11..

sahasrANi sahasradhA bAhuvostava hetayaH .
tAsAmIshAno bhagavaH parAchInA mukhA kR^idhi .. 10\-12..

sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm.h .
teshhAsahasrayojane.avadhanvAni tanmasi .. 11\-1..

asmin.h mahatyarNave.antarikshe bhavA adhi .. 11\-2..
nIlagrIvAH shitikaNThAH sharvA adhaH kshamAcharAH .. 11\-3..
nIlagrIvAH shitikaNThA divarudrA upashritAH .. 11\-4..
ye vR^iksheshhu saspi.njarA nIlagrIvA vilohitAH .. 11\-5..
ye bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsaH kapardinaH .. 11\-6..
ye anneshhu vividhyanti pAtreshhu pibato janAn.h .. 11\-7..
ye pathAM pathirakshaya ailabR^idA yavyudhaH .. 11\-8..
ye tIrthAni pracharanti sR^ikAvanto nishhaN^giNaH .. 11\-9..
ya etAvantashcha bhUyaasashcha disho rudrA vitasthire
teshhAsahasra\-yojane . avadhanvAni tanmasi .. 11\-10..
namo rudrebhyo ye pR^ithivyAM ye . antarikshe
ye divi yeshhAmannaM vAto varshhamishhava\-stebhyo dasha
praachIrdasha dakshiNA dasha pratIchIrdashodiichIrdashordhvaastebhyo
namaste no mR^iDayantu te yaM dvishhmo yashcha no dveshhTi
taM vo jambhe dadhAmi .. 11\-11..

tryaMbakaM yajAmahe sugandhiM pushhTivardhanam.h .
urvArukamiva bandhanAnmR^ityo\-rmukshIya mA.amR^itAt.h .. 1..

yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhIshhu .
yo rudro vishvA bhuvanA.a.avivesha
tasmai rudrAya namo astu .. 2..

tamushhTuhi yaH svishhuH sudhanvA yo vishvasya kshayati bheshhajasya .
yakshvAmahe saumanasAya rudraM nabhobhi rdevamasuraM duvasya .. 3..

ayaM me hasto bhagavAnayaM me bhagavattaraH .
ayaM me vishva\-bheshhajo.aya shivAbhimarshanaH .. 4..

ye te sahasramayutaM pAshA mR^ityo martyAya hantave .
tAn.h yaGYasya mAyayA sarvAnava yajAmahe .
mR^ityave svAhA mR^ityave svAhA .. 5..

oM namo bhagavate rudrAya vishhNave mR^ityurme pAhi .
prANAnAM granthirasi rudro mA vishAntakaH .
tenAnnenApyAyasva .. 6..
namo rudraaya vishhNave mR^ityurme pAhi

.. oM shAntiH shAntiH shAntiH ..

iti shrIkR^ishhNayajurvedIya taittirIya saMhitAyAM
chaturthakANDe pa.nchamaH prapAThakaH ..

.. chamakaprashnaH ..

agnaavishhNuu sajoshhasemaa vardhantu vaaM giraH .
dyumnairvaajebhiraagatam.h ..

vaajashcha me prasavashcha me
prayatishcha me prasitishcha me dhiitishcha me kratushcha me
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me shrutishcha me
jyotishcha me suvashcha me praaNashcha me.apaanashcha me
vyaanashcha me.asushcha me chittaM cha ma aadhiitaM cha me
vaakcha me manashcha me chakshushcha me shrotraM cha me dakshashcha me
balaM cha ma ojashcha me sahashcha ma aayushcha me
jaraa cha ma aatmaa cha me tanuushcha me sharma cha me varma cha me
.aN^gaani cha me.asthaani cha me paruushhi cha me
shariiraaNi cha me .. 1..

jyaishhThyaM cha ma aadhipathyaM cha me manyushcha me
bhaamashcha me.amashcha me.ambhashcha me jemaa cha me mahimaa cha me
varimaa cha me prathimaa cha me varshhmaa cha me draaghuyaa cha me
vR^iddhaM cha me vR^iddhishcha me satyaM cha me shraddhaa cha me
jagachcha me dhanaM cha me vashashcha me tvishhishcha me kriiDaa cha me
modashcha me jaataM cha me janishhyamaaNaM cha me suuktaM cha me
sukR^itaM cha me vittaM cha me vedyaM cha me bhuutaM cha me
bhavishhyachcha me sugaM cha me supathaM cha ma R^iddhaM cha ma R^iddhishcha me
kL^iptaM cha me kL^iptishcha me matishcha me sumatishcha me .. 2..

shaM cha me mayashcha me priyaM cha me.anukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadraM cha me shreyashcha me
vasyashcha me yashashcha me bhagashcha me draviNaM cha me
yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhR^itishcha me
vishvaM cha me mahashcha me saMvichcha me GYaatraM cha me
suushcha me prasuushcha me siiraM cha me layashcha ma R^itaM cha me
.amR^itaM cha me.ayakshmaM cha me.anaamayachcha me jiivaatushcha me
diirghaayutvaM cha me.anamitraM cha me.abhayaM cha me sugaM cha me
shayanaM cha me suushhaa cha me sudinaM cha me .. 3..

uurkcha me suunR^itaa cha me payashcha me rasashcha me
ghR^itaM cha me madhu cha me sagdhishcha me sapiitishcha me
kR^ishhishcha me vR^ishhTishcha me jaitraM cha ma audbhidyaM cha me
rayishcha me raayashcha me pushhTaM cha me pushhTishcha me
vibhu cha me prabhu cha me bahu cha me bhuuyashcha me
puurNaM cha me puurNataraM cha me.akshitishcha me kuuyavaashcha me
.annaM cha me.akshuchcha me vriihiyashcha me yavaashcha me maashhaashcha me
tilaashcha me mudgaashcha me khalvaashcha me godhuumaashcha me
masuraashcha me priyaMgavashcha me.aNavashcha me
shyaamaakaashcha me niivaaraashcha me .. 4..

ashmaa cha me mR^ittikaa cha me girayashcha me parvataashcha me
sikataashcha me vanaspatayashcha me hiraNyaM cha me
.ayashcha me siisaM cha me trapushcha me shyaamaM cha me
lohaM cha me.agnishcha ma aapashcha me viirudhashcha ma
oshhadhayashcha me kR^ishhTapachyaM cha me.akR^ishhTapachyaM cha me
graamyaashcha me pashava aaraNyaashcha yaGYena kalpantaaM
vittaM cha me vittishcha me bhuutaM cha me bhuutishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me shaktishcha me
.arthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me .. 5..

agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatii cha ma indrashcha me
puushhaa cha ma indrashcha me bR^ihaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varuNashcha ma indrashcha me
tvashhTaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
vishhNushcha ma indrashcha me.ashvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
pR^ithivii cha ma indrashcha me.antariikshaM cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
muurdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me .. 6..

ashushcha me rashmishcha me.adaabhyashcha me.adhipatishcha ma
upaashushcha me.antaryaamashcha ma aindravaayashcha me
maitraavaruNashcha ma aashvinashcha me pratipasthaanashcha me
shukrashcha me manthii cha ma aagrayaNashcha me vaishvadevashcha me
dhruvashcha me vaishvaanarashcha ma R^itugraahaashcha me
.atigraahyaashcha ma aindraagnashcha me vaishvadevaashcha me
marutvatiiyaashcha me maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me paushhNashcha me
paatniivatashcha me haariyojanashcha me .. 7..

idhmashcha me barhishcha me vedishcha me dhishhNiyaashcha me
sruchashcha me chamasaashcha me graavaaNashcha me svaravashcha ma
uparavaashcha me . adhishhavaNe cha me droNakalashashcha me
vaayavyaani cha me puutabhR^ichcha me aadhavaniiyashcha ma
aagniidhraM cha me havirdhaanaM cha me gR^ihaashcha me sadashcha me
puroDaashaashcha me pachataashcha me.avabhR^ithashcha me
svagaakaarashcha me .. 8..

agnishcha me dharmashcha me.arkashcha me suuryashcha me
praaNashcha me.ashvamedhashcha me pR^ithivii cha me.a ditishcha me
ditishcha me dyaushcha me shakkvariiraN^gulayo dishashcha me
yaGYena kalpantaamR^ikcha me saama cha me stomashcha me
yajushcha me diikshaa cha me tapashcha ma R^itushcha me vrataM cha me
.ahoraatrayorvR^ishhTyaa bR^ihadrathantare cha me yaGYena kalpetaam.h .. 9..

garbhaashcha me vatsaashcha me travishcha me travii cha me
dityavaaT.h cha me dityauhii cha me paJNchaavishcha me
paJNchaavii cha me trivatsashcha me trivatsaa cha me
turyavaaT.h cha me turyauhii cha me pashhThavaaT.h cha me pashhThauhii cha ma
ukshaa cha me vashaa cha ma R^ishhabhashcha me vehashcha me
.anaDvaaJNcha me dhenushcha ma aayuryaGYena kalpataaM
praaNo yaGYena kalpataamapaano yaGYena kalpataaM
vyaano yaGYena kalpataaM chakshuryaGYena kalpataa
shrotraM yaGYena kalpataaM mano yaGYena kalpataaM
vaagyaGYena kalpataamaatmaa yaGYena kalpataaM
yaGYo yaGYena kalpataam.h .. 10..

ekaa cha me tisrashcha me paJNcha cha me sapta cha me
nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me paMchadasha cha me
saptadasha cha me navadasha cha ma eka vishatishcha me
trayovishatishcha me paMchavishatishcha me
saptavishatishcha me navavishatishcha ma
ekatrishachcha me trayastrishachcha me
chatasrashcha me.ashhTau cha me dvaadasha cha me shhoDasha cha me
vishatishcha me chaturvishatishcha me.ashhTaavishatishcha me
dvaatrishachcha me shhaTtrishachcha me chatvarishachcha me
chatushchatvaarishachcha me.ashhTaachatvaarishachcha me
vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha muurdhaa cha
vyashniyashchaantyaayanashchaantyashcha bhauvanashcha
bhuvanashchaadhipatishcha .. 11..

iDaa devahuurmanuryaGYaniirbR^ihaspatirukthaamadaani
shasishhadvishvedevaaH suuktavaachaH pR^ithiviimaatarmaa
maa hisiirmadhu manishhye madhu janishhye madhu vakshyaami
madhu vadishhyaami madhumatiiM devebhyo vaachamudyaasa
shushruushheNyaaM manushhyebhyastaM maa devaa avantu
shobhaayai pitaro.anumadantu ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

iti shrii kR^ishhNayajurvediiya taittiriiya saMhitaayaaM
chaturthakaaNDe saptamaH prapaaThakaH ..

.. shiva kavacham.h .. .. shiva kavacham.h ..
asya shrI shivakavacha stotramahAmantrasya
R^ishhabhayogIshvara R^ishhiH .
anushhTup.h chhandaH .
shrIsAmbasadAshivo devatA .

oM bIjam .
namaH shaktiH .
shivAyeti kIlakam.h .
mama sAmbasadAshivaprItyarthe jape viniyogaH .

karanyAsaH

oM sadAshivAya a.ngushhThAbhyA.n namaH .
naM ga.ngAdharAya tarjanIbhyA.n namaH .
maM mR^ityuJNjayAya madhyamAbhyA.n namaH .
shiM shUlapANaye anAmikAbhyA.n namaH .
vAM pinAkapANaye kanishhThikAbhyA.n namaH .
yaM umApataye karatalakarapR^ishhThAbhyA.n namaH .

hR^idayAdi a.nganyAsaH

oM sadAshivAya hR^idayAya namaH .
naM ga.ngAdharAya shirase svAhA .
maM mR^ityuJNjayAya shikhAyai vashhaT.h .
shiM shUlapANaye kavachAya huM .
vAM pinAkapANaye netratrayAya vaushhaT.h .
yaM umApataye astrAya phaT.h .
bhUrbhuvassuvaromiti digbandhaH ..

dhyAnam.h

vajradaMShTraM trinayanaM kAlakaNTha mari.ndamam.h .
sahasrakaramatyugraM vande shaMbhuM umApatim.h ..

rudrAxakaN^kaNalasatkaradaNDayugmaH
pAlAntarAlasitabhasmadhR^itatripuNDraH .
paJNchAxaraM paripaThan varamantrarAjaM
dhyAyan sadA pashupatiM sharaNaM vrajethAH ..

ataH paraM sarvapurANaguhyaM
niHsheshhapApaughaharaM pavitram.h .
jayapradaM sarvavipatpramochanaM
vaxyAmi shaivam kavachaM hitAya te ..

paJNchapUjA

laM pR^ithivyAtmane gandhaM samarpayAmi .
haM AkAshAtmane pushhpaiH pUjayAmi .
yaM vAyvAtmane dhUpam AghrApayAmi .
raM agnyAtmane dIpaM darshayAmi .
vaM amR^itAtmane amR^itaM mahAnaivedyaM nivedayAmi .
saM sarvAtmane sarvopachArapUjAM samarpayAmi ..

mantraH

R^ishhabha uvAcha \-\-\-
namaskR^itya mahAdevaM vishvavyApinamIshvaram.h .
vaxye shivamayaM varma sarvaraxAkaraM nR^iNAm.h .. 1..

shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH .
jitendriyo jitaprANashchintayechchhivamavyayam.h .. 2..

hR^itpuNDarIkAntarasannivishhTaM
svatejasA vyAptanabho.avakAsham.h .
atIndriyaM sUxmamanantamAdyaM
dhyAyet.h parAnandamayaM mahesham.h ..

dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandha\-
shchiraM chidAnanda nimagnachetAH .
shhaDaxaranyAsa samAhitAtmA
shaivena kuryAtkavachena raxAm.h ..

mAM pAtu devo.akhiladevatAtmA
saMsArakUpe patitaM gabhIre .
tannAma divyaM paramantramUlaM
dhunotu me sarvamaghaM hR^idistham.h ..

sarvatra mAM raxatu vishvamUrti\-
rjyotirmayAnandaghanashchidAtmA .
aNoraNiyAnurushaktirekaH
sa IshvaraH pAtu bhayAdasheshhAt.h ..

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishvaM
pAyAtsa bhUmergirisho.ashhTamUrtiH .
yo.apAM svarUpeNa nR^iNAM karoti
sa.njIvanaM so.avatu mAM jalebhyaH ..

kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
sa kAlarudro.avatu mAM davAgneH
vAtyAdibhIterakhilAchcha tApAt.h ..

pradIptavidyutkanakAvabhAso
vidyAvarAbhIti kuThArapANiH .
chaturmukhastatpurushhastrinetraH
prAchyAM sthito raxatu mAmajasram.h ..

kuThArakheTAN^kusha shUlaDhakkA\-
kapAlapAshAxa guNAndadhAnaH .
%?
%? kuThaaravedaan~Nkushapaashashuula
%? kapaalaDhakkaakShakashuulapaaNiH
%?
chaturmukho nIlaruchistrinetraH
pAyAdaghoro dishi daxiNasyAm.h ..

kundendushaN^khasphaTikAvabhAso
vedAxamAlA varadAbhayAN^kaH .
tryaxashchaturvaktra uruprabhAvaH
sadyo.adhijAto.avatu mAM pratIchyAm.h ..

varAxamAlAbhayaTaN^kahastaH
sarojakiJNjalkasamAnavarNaH .
trilochanashchAruchaturmukho mAM
pAyAdudIchyAM dishi vAmadevaH ..

vedAbhayeshhTAN^kushaTaN^kapAsha\-
kapAlaDhakkAxarashUlapANiH .
sitadyutiH paJNchamukho.avatAnmAM
IshAna UrdhvaM paramaprakAshaH ..

mUrdhAnamavyAnmama chandramauliH
bhAlaM mamAvyAdatha bhAlanetraH .
netre mamAvyAdbhaganetrahArI
nAsAM sadA raxatu vishvanAthaH ..

pAyAchchhrutI me shrutigItakIrtiH
kapolamavyAtsatataM kapAlI .
vaktraM sadA raxatu paJNchavaktro
jihvAM sadA raxatu vedajihvaH ..

kaNThaM girIsho.avatu nIlakaNThaH
pANidvayaM pAtu pinAkapANiH .
dormUlamavyAnmama dharmabAhuH
vaxaHsthalaM daxamakhAntako.avyAt.h ..

mamodaraM pAtu girIndradhanvA
madhyaM mamAvyAnmadanAntakArI .
herambatAto mama pAtu nAbhiM
pAyAtkaTiM dhUrjaTirIshvaro me ..

UrudvayaM pAtu kuberamitro
jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt.h .
jaN^ghAyugaM puN^gavaketuravyAt.h
pAdau mamAvyAtsuravandyapAdaH ..

maheshvaraH pAtu dinAdiyAme
mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH .
trilochanaH pAtu tR^itIyayAme
vR^ishhadhvajaH pAtu dinAntyayAme ..

pAyAnnishAdau shashishekharo mAM
gaN^gAdharo raxatu mAM nishIthe .
gaurIpatiH pAtu nishAvasAne
mR^ityu~njayo raxatu sarvakAlam.h ..

antaHsthitaM raxatu sha.nkaro mAM
sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm.h .
tadantare pAtu patiH pashUnAM
sadAshivo raxatu mAM samantAt.h ..

tishhThantamavyAd.h bhuvanaikanAthaH
pAyAdvrajantaM pramathAdhinAthaH .
vedAntavedyo.avatu mAM nishhaNNaM
mAmavyayH pAtu shivaH shayAnam.h ..

mArgeshhu mAM raxatu nIlakaNThaH
shailAdidurgeshhu puratrayAriH .
araNyavAsAdi mahApravAse
pAyAnmR^igavyAdha udArashaktiH ..

kalpAntakAlograpaTuprakopa\-
sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH .
ghorArisenArNava durnivAra\-
mahAbhayAdraxatu vIrabhadraH ..

pattyashvamAtaN^garathAvarUthinI\-
%? pattyashvamAtaN^garathAvarUtha
sahasralaxAyuta koTibhIshhaNam.h .
akshauhiNInAM shatamAtatAyinAM
chhindyAnmR^iDo ghorakuThAra dhArayA ..

nihantu dasyUnpralayAnalArchiH
jvalattrishUlaM tripurAntakasya .
shArdUlasiMharxavR^ikAdihiMsrAn.h
sa.ntrAsayatvIshadhanuH pinAkaH ..

duH svapna duH shakuna durgati daurmanasya\-
durbhixa durvyasana duHsaha duryashAMsi .
utpAtatApavishhabhItimasad.hgrahArtiM
vyAdhIMshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH ..
OM namo bhagavate sadAshivAya
sakalatatvAtmakAya
sarvamantrasvarUpAya
sarvayantrAdhishhThitAya
sarvatantrasvarUpAya
sarvatatvavidUrAya
brahmarudrAvatAriNe
nIlakaNThAya
pArvatImanoharapriyAya
somasUryAgnilochanAya
bhasmoddhUlitavigrahAya
mahAmaNi mukuTadhAraNAya
mANikyabhUshhaNAya
sR^iShTisthitipralayakAla\-
raudrAvatArAya
daxAdhvaradhvaMsakAya
mahAkAlabhedanAya
mUladhAraikanilayAya
tatvAtItAya
ga.ngAdharAya
sarvadevAdidevAya
ShaDAshrayAya
vedAntasArAya
trivargasAdhanAya
anantakoTibrahmANDanAyakAya
ananta vAsuki taxaka\-
karkoTaka shaN^kha kulika\-
padma mahApadmeti\-
ashhTamahAnAgakulabhUshhaNAya
praNavasvarUpAya
chidAkAshAya
AkAsha dik.h svarUpAya
grahanaxatramAline
sakalAya
kalaN^karahitAya
sakalalokaikakartre
sakalalokaikabhartre
sakalalokaikasaMhartre
sakalalokaikagurave
sakalalokaikasAxiNe
sakalanigamaguhyAya
sakalavedAntapAragAya
sakalalokaikavarapradAya
sakalalokaikasha.nkarAya
sakaladuritArtibhaJNjanAya
sakalajagadabhaya.nkarAya
shashAN^kashekharAya
shAshvatanijAvAsAya
nirAkArAya
nirAbhAsAya
nirAmayAya
nirmalAya
nirmadAya
nishchintAya
niraha.nkArAya
nira.nkushAya
nishhkalaN^kAya
nirguNAya
nishhkAmAya
nirUpaplavAya
nirupadravaaya
niravadyAya
nirantarAya
nishhkAraNAya
nirAta.nkAya
nishhprapaJNchAya
nissaN^gAya
nirdvandvAya
nirAdhArAya
nIrAgAya
nishhkrodhAya
nirlopAya
nishhpApAya
nirbhayAya
nirvikalpAya
nirbhedAya
nishhkriyAya
nistulAya
niHsa.nshayAya
nira.njanAya
nirupamavibhavAya
nityashuddhabuddhamuktaparipUrNa\-
sachchidAnandAdvayAya
paramashAntasvarUpAya
paramashAntaprakAshAya
tejorUpAya
tejomayAya
tejo.adhipataye
jaya jaya rudra
mahArudra
mahAraudra
bhadrAvatAra
mahAbhairava
kAlabhairava
kalpAntabhairava
kapAlamAlAdhara
khaT.hvAN^ga charmakhaDgadhara pAshAN^kusha\-
DamaruushUla chApabANagadAshaktibhi.ndipAla\-
tomara musala mudgara pAsha parigha\-
bhushuNDii shataghnI chakrAdyAyudhabhIshhaNAkAra\-
sahasramukhadaMshhTrAkarAlavadana
vikaTATTahAsa visphArita brahmANDamaNDala
nAgendrakuNDala
nAgendrahAra
nAgendravalaya
nAgendracharmadhara
nAgendraniketana
mR^ityuJNjaya
tryambaka
tripurAntaka
vishvarUpa
virUpAxa
vishveshvara
vR^ishhabhavAhana
vishhavibhUshhaNa
vishvatomukha
sarvatomukha
mAM raxa raxa
jvalajvala
prajvala prajvala
mahAmR^ityubhayaM shamaya shamaya
apamR^ityubhayaM nAshaya nAshaya
rogabhayaM utsAdayotsAdaya
vishhasarpabhayaM shamaya shamaya
chorAn mAraya mAraya
mama shatrUn.h uchchATayochchATaya
trishUlena vidAraya vidAraya
kuThAreNa bhindhi bhindhi
khaDgena chhinddi chhinddi
%? chhindhi
khaTvAN^gena vipodhaya vipodhaya
%? vipothaya **
musalena nishhpeshhaya nishhpeshhaya
bANaiH sa.ntADaya sa.ntADaya
yaxa raxAMsi bhIshhaya bhIshhaya
asheshha bhUtAn.h vidrAvaya vidrAvaya
kUshhmANDabhUtavetAlamArIgaNa\-
brahmarAxasagaNAn.h sa.ntrAsaya sa.ntrAsaya
mama abhayaM kuru kuru
mama pApaM shodhaya shodhaya
vitrastaM mAM AshvAsaya AshvAsaya
narakamahaabhayAn mAM uddhara uddhara
amR^itakaTAxavIxaNena mAM\-
Alokaya Alokaya sa.njIvaya sa.njIvaya
xuttR^ishhNArtaM mAM ApyAyaya ApyAyaya
duHkhAturaM mAM Anandaya Anandaya
shivakavachena mAM AchchhAdaya AchchhAdaya
Largedvng hara hara mR^ityu.njaya tryambaka sadAshiva paramashiva namaste namaste namaH ..

pUrvavat.h \- hR^idayAdi nyAsaH . paJNchapUjA ..
bhUrbhuvassuvaromiti digvimokaH ..

{\Largedvng phala shrutiH}

R^ishhabha uvAcha \-\-\-
ityetatparamaM shaivaM kavachaM vyAhR^itaM mayA .
sarva bAdhA prashamanaM rahasyaM sarva dehinAm.h ..

yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam.h .
na tasya jAyate kApi bhayaM shaMbhoranugrahAt.h ..

xINAyuH prAptamR^ityurvA mahArogahato.api vA .
sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati ..

sarvadAridrayashamanaM saumAN^galyavivardhanam.h .
yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate ..

mahApAtakasaN^ghAtairmuchyate chopapAtakaiH .
dehAnte muktimApnoti shivavarmAnubhAvataH ..

tvamapi shraddayA vatsa shaivaM kavachamuttamam.h .
dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi ..

shrIsUta uvAcha \-\-\-
ityuktvA R^ishhabho yogI tasmai pArthiva sUnave .
dadau shaN^khaM mahArAvaM khaDgaM cha arinishhUdanam.h ..

punashcha bhasma sa.nma.ntrya tadaN^gaM parito.aspR^ishat.h .
gajAnAM shhaTsahasrasya triguNasya balaM dadau ..

bhasmaprabhAvAt.h saMprAptabalaishvarya dhR^iti smR^itiH .
sa rAjaputraH shushubhe sharadarka iva shriyA ..

tamAha prAJNjaliM bhUyaH sa yogI nR^ipanandanam.h .
eshha khaDgo mayA dattastapomantrAnubhAvataH ..

shitadhAramimaM khaDgaM yasmai darshayase sphuTam.h .
sa sadyo mriyate shatruH sAxAnmR^ityurapi svayam.h ..

asya shaN^khasya nirhrAdaM ye shR^iNvanti tavAhitAH .
te mUrchchhitAH patishhyanti nyastashastrA vichetanAH ..

khaDgashaN^khAvimau divyau parasainyavinAshakau .
AtmasainyasvapaxANAM shauryatejovivardhanau ..
%? Atmasainyasya paxANAM

etayoshcha prabhAvena shaivena kavachena cha .
dvishhaTsahasra nAgAnAM balena mahatApi cha ..

bhasmadhAraNa sAmarthyAchchhatrusainyaM vijeshhyase .
prApya siMhAsanaM pitryaM goptA.asi pR^ithivImimAm.h ..

iti bhadrAyushhaM samyaganushAsya samAtR^ikam.h .
tAbhyAM saMpUjitaH so.atha yogI svairagatiryayau ..
.. .. iti shrIskandamahApurANe brahmottarakhaNDe shivakavacha prabhAva varNanaM nAma dvAdasho.adhyAyaH saMpUrNaH ..