Slokas: 108 Narasimha Namavali

.. shrii naR^isi.nha ashhTottarashata naamaavaliH ..

OM nR^isiMhaaya namaH .
OM puShkaraaya namaH .
OM karaaLaaya namaH .
OM vikR^iataaya namaH .
OM hiraNyakashipo namaH .

OM vR^ikshodaaraNaaya namaH .
OM nakhaankuraaya namaH .
OM vikR^itaaya namaH .
OM prahlaadavaradaaya namaH .
OM shriimate namaH .

OM aprameya parakramaaya namaH .
OM navachChaTaabhinnaghanaaya namaH .
OM bhaktaanaam abhayapradaaya namaH .
OM jvaalaamukhaaya namaH .
OM tiikshNakeshaaya namaH .

OM jagataamkaaraNaaya namaH .
OM sarvabhiitasamaadhaanaaya namaH .
OM saduunaambalavardhanaaya namaH .
OM triNetraaya namaH .
OM kapilaaya namaH .

OM praamshave namaH .
OM somasuuryaagnilochanaaya namaH .
OM sthuulagriivaaya namaH .
OM prasannatmane namaH .

OM jambuunadaparashkR^itaaya namaH .

OM shrii vyomakeshaprabhratiye namaH .

OM tridasheirabhisamsthutaaya namaH .
OM upasamhR^ita saptaarchitaaya namaH .
OM kabaLiikR^itamaarutaaya namaH .
OM digdantaavaLidarpaaya namaH .
OM kadrujyollaNanaashaaghnaaya namaH . .
OM aachaarakriyahantreya namaH .
OM brahmaNyaaya namaH .
OM bhaktavatsalaaya namaH .
OM samudrasalilodbhuuta haalaahala vishiirNakR^itaye namaH .
OM ojaH papuuritaashesha charaachara jagatraaya namaH .
OM hR^ishhiikeshaaya namaH .
OM jagatraaNaaya namaH .
OM sarvagaaya namaH .
OM sarvarakshaaya namaH .
OM naastika pratyavaayaartha darshitaartha prabhaavate namaH .
OM hiraNyakashiporagre stambhaasthambha samudbhavaaya namaH .
OM ugraaya namaH .
OM agnijvaala maline namaH .
OM sutiishNaaya namaH .
OM bhiimadarshanaaya namaH .
OM mugdaakhila jagadjeevaaya namaH . .
OM jagataam kaaraNaaya namaH .
OM sarvabhuuta samaadhaanaaya namaH .

OM iishvaraaya namaH .
OM nrasimhaaya namaH .
OM sarvadhaarakaaya namaH .
OM vishhnuve namaH .
OM jishhnave namaH .
OM jagaddhamne namaH .
OM bahiranthaH prakaashakrate namaH .
OM yogihR^itpadma madyasthaayine namaH .
OM yogine namaH .
OM yogividuttamaaya namaH .
OM krashhte namaH .
OM hantre namaH .
OM akhilaatraatre namaH .
OM vyomaruupaaya namaH .
OM jannardanaaya namaH .
OM chinmayaaya namaH .
OM prakR^itaye namaH .
OM saakshiNe namaH .
OM guNaatiitaaya namaH .
OM guNaatmakaaya namaH ..
OM paapavisChedakR^ite namaH .
OM kartre namaH .
OM sarvapaapavimochakaaya namaH .
OM vyaktaavyaktasvaruupaaya namaH .

OM suukshmaaya namaH .

OM avyayaaya namaH .
OM shaashvataaya namaH .
OM anantaaya namaH .
OM virajite namaH .
OM parameshvaraaya namaH .
OM maayaavine namaH .
OM jagadaadhaaraaya namaH .
OM animiShaaya namaH .
OM axaraaya namaH .
OM anaadinidhanaaya namaH .
OM nityaaya namaH .
OM parabrahmaabhidayakaaya namaH .
OM shankhachakragadaashar.ngavirajita chaturbhujaaya namaH .
OM piitaambaradharaaya namaH .
OM dhyaasitavaxase namaH .
OM shaantaaya namaH .
OM shatapuShpaissupuujitaaya namaH .
OM chnaDoddanDataaNDavaaya namaH .
OM jvalitaananaaya namaH .
OM bhiimaparaakramaaya namaH .
OM bahuruupadR^ite namaH .
OM srasviNe namaH .
OM shriivatsyeNaviraajitaaya namaH .
OM laxmiipriyaparigrahaaya namaH .
OM kathorakuTilexaNaaya namaH .
OM daiteyavaxodaLanasaardhikR^ita nakhayudhaya namaH .
OM aasheshhapraaNibhayadaprachanDoddanDataanDavaaya namaH .
OM niTilasutagharmaambu bindu samjvalitaananaaya namaH .
OM vajrjivhaaya namaH .
OM mahaamuurtaye namaH .
OM bhiimaaya namaH .
OM bhiimaparaakramaaya namaH .
OM svabhaktaarpita kaaruNyaaya namaH .
OM bahudaaya bahuruupadhR^ite namaH .
OM shrii hariye namaH .
.. iti shrii naR^isi.nha ashhTottarashata naamaavaliH ..