Slokas: Sudarshana Ashhtakam

Sudarshana Ashhtakam

shriimaan veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

pratibhaTa shreNi bhiishhaNa
janibhaya sthaana taaraNa
nikhila dushhkarma karshana
jaya jaya shrii sudarshana

shubha jagadruupa maNDana
shata-makha brahma vandita
prathita vidvatsapakshita
jaya jaya shrii sudarshana

sphuTa taTijjaala piJNjara
parigata pratna vigraha
praharaNa graama maNDita
jaya jaya shrii sudarshana

nija pada priita sadgaNa
nigama nirvyuuDha vaibhava
hari haya dveshhi daaraNa
jaya jaya shrii sudarshana

danuja vistaara kartana
danuja vidyaa nikartana
amara dR^ishhTa sva vikrama
jaya jaya shrii sudarshana

pratimukhaaliiDha bandhura
vikaTa maayaa bahishhkR^ita
pR^ithu mahaayantra tantrita
jaya jaya shrii sudarshana

mahita saMpatsadakshara
shhaDara chakra pratishhTita
vividha saN^kalpa kalpaka
jaya jaya shrii sudarshana

bhuvana netastrayiimaya
niravadhi svaadu chinmaya
amita vishva kriyaamaya
jaya jaya shrii sudarshana

vara guNa stoma bhuushhaNa
jagadavasthaana kaaraNa .
nigama saddharma darshana
jaya jaya shrii sudarshnana .. 1 ..

sura gaNa traasa khaNDana
shata-patha brahma nandita .
bhajadahirbudhnya lakshita
jaya jaya shrii sudarshana .. 2 ..

pR^ithu-tara jvaala paJNjara
parimita praGYa durgraha .
parijanatraaNa paNDita
jaya jaya shrii sudarshnana .. 3 ..

nirupadhi sphiita shhaDjuNa
nija para vyuuha vaibhava .
hara pura ploshha kaaraNa
jaya jaya shrii sudarshnana .. 4 ..

jani tamisraa vikartana
bhajadavidyaa nivartana .
samara jushhTa bhrami krama
jaya jaya shrii sudarshnana .. 5 ..

pR^ithu mahaa heti dantura
vividha maalaa parishhkR^ita .
dR^iDha dayaa tantra yantrita
jaya jaya shrii sudarshnana .. 6 ..

vihita saMpatshhaDakshara
sakala tatva pratishhTita .
vibudha saN^kalpa kalpaka
jaya jaya shrii sudarshnana .. 7 ..

savana tejastrayiimaya
nikhila shakte jaganmaya .
shamita vishhvagbhayaamaya
jaya jaya shrii sudarshnana .. 8 ..

dvichatushhkamidaM prabhuuta saaraM
paTataaM veN^kaTanaayaka praNiitaM
vishhame.api manorathaH pradhaavan.h

na vihanyeta rathaaN^gadhuryaguptaH

kavitaarkikasiMhaaya kalyaaNaguNashaaline .

shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH ..